Rečníci 2022

Rečníkov konferencie postupne oslovujeme a aktualizujeme informácie o nich.

Kevin Cullen

Prorektor pre inovácie, Univerzita pre vedu a techniku kráľa Abdullaha (KAUST), Saudská Arábia

Shiva Loccisano

Generálny riaditeľ spoločnosti BeHold na Univerzite v Bologni, Taliansko

Matej Búřil

Vedúci právneho oddelenia CTT Masarykovej univerzity v Brne

Michal Novota

Poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Zakladateľ Restartup s. r. o.

Michaela Kršková

Chief Innovation Officer, Úrad vlády SR, tajomníčka Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Ján Kyselovič

Generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR

Pavol Šajgalík

Predseda SAV

Jozef Masarik

Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Univerzita Komenského v Bratislave

Michal Kardoš

Výkonný riaditeľ, SAPIE

Lucia Rybanská

Riaditeľka Know-how Centra STU

Renáta Bačárová

Vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ v Košiciach

Miroslav Kubiš

Vedúci odboru transferu technológií, CVTI SR

Marek Repko

Head of Operations, Ayming Slovensko s. r. o.

Artur Bobovnický

Manažér pre nové projekty, SIEA

Vladimír Borza

Projektový manažér, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Jaroslav Noskovič

Vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, OTT CVTI SR

Ján Horecký

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ľudovít Paulis

Bývalý štátny tajomník MŠ SR

Peter Blaškovitš

Generálny riaditeľ, SIEA

Peter Kolesár

Peter Kolesár

Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Mária Bieliková

CEO, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Petra Dzurovčinová

Chief Innovation Officer, Mesto Bratislava

Norbert Kurilla

Poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

Eva Šimeková

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Michal Nešpor

Partner CB Investment Management

Radoslav Židek

NU3Gen, s.r.o.

Iveta Pálešová

Generálna riaditeľka AIFP a Market Access Oncology Head & Public Affairs, Novartis Oncology

Radim Kocourek

zástupca riaditeľa inovačej agentúry JIC, konateľ JIC Ventures

Tomáš Vančo

Global Investment Manager, Taiwania Capital

Norbert Žilka

Vedecký riaditeľ AXON Neuroscience a riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV

Martin Mudrak

Splnomocnenec Mesta Košice pre inovácie a hospodársky rozvoj

Anna Brziaková

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Anna Čaplovičová

Výkonná riaditeľka INOVATO Cluster

Milan Lichý

Viceprimátor, Mesto Banská Bystrica

Marek Samoš

Podpredseda úradu, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Martina Antošová

Riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja, JLF UK

Milan Belko

Konateľ STU Scientific, s.r.o.

Peter Cuninka

Director of the Project Centre at Slovak University of Technology in Bratislava

Janka Pálková

Riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Banská Bystrica

Radovan Čechvala

Partner, inventa - patentová a známková kancelária, s. r. o.

Tomáš Varadínek

Riaditeľ projektu Inovujme.sk

Michal Habrman

Hlavný analytik na Sekcii výskumu, vývoja a inovácií, Úrad vlády

Martin Banský

Vice Chairman and Investment Manager, Venture to Future Fund, a.s.

Jaroslav Lupták

Vedúci investičného tímu Neulogy Ventures

Erika Sujová

Prodekanka pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, Technická univerzita vo Zvolene

Michala Lipková

Vedúca Ústavu dizajnu na FAD STU

Tomáš Klinka

Patentový zástupca a partner, Advokátska kancelária SIGNUM legal

Emil Fitoš

Prezident IT Asociácie Slovenska

Kristína Kavická

Riaditeľka ľudských zdrojov, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

František Jakab

Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM

Ladislav Kollár

Podnikateľ v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb a v realitnej a developerskej oblasti

Zuzana Zamborská

CEO a spoluzakladateľka spoločnosti BE-ID human, ČR

Peter Fusek

Go-to-Market Business konzultant, AI European Digital Innovation Hub (eDIH)

Martin Veselý

Projektový manažér, Civitta Slovakia, a. s.

Lucia Ciranová

Projektová špecialistka z kancelárie Chief Innovation officer SR, Úrad vlády

Róbert Toma

Konzultant pre inovácie v spoločnosti Ayming Slovensko s. r. o.

Andrea Adamčíková

Senior konzultantka pre inovácie v spoločnosti Ayming Slovensko s. r. o.

Matúš Gajdoš

Produktový manažér, GA Drilling, a. s.

Silvester Sališ

Odborný pracovník, Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Odbor transferu technológií, Centrum vedecko-technických informácií SR

Peter Čižmár

Útvar ochrany duševného vlastníctva, UVP TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

Klára Báliková

Odborný pracovník, Referát pre transfer technológií, Technická univerzita vo Zvolene

Marian Vojs

Výskumný pracovník, Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Michal Műhl

Projektový manažér, Inovujme.sk

Silvester Krčméry

Projektový manažér, Civitta Slovakia, a. s.

Barbora Szépeová

Projektový manažér pre podporu výskumu a transfer technológií, SARIO

Daniel Hrivniak

zakladateľ CorpFlow, CREBISO

Martin Benko

The Slovak Sport Innovation Center

Dana Peškovičová

Riaditeľka odboru riadenia vedy a výskumu, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Daniel Ács

Únia klastrov Slovenska

Katarína Ikrényiová

Slovenský plastikársky klaster

Martina Lutterová

Konzultant v oblasti Life Sciences

Michal Ivantyšyn

Centrum inovatívneho zdravotníctva

Michal Hrivnák

Odborný asistent na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka SPU

Jakub Berčík

Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií, FEM SPU

Monika Brečková

Národný kontaktný bod pre Horizont Európa