Vladimír Borza

Vladimír Borza je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Odboru programov a analýz v SIEA. Podieľa sa na príprave a implementácii nástrojov na podporu inovácií a rozvoj klastrových organizácií. Participoval na medzinárodnom projekte ACE –„Achieving Cluster Excellence“ a v súčasnosti je koordinátorom projektu ClusterFY za slovenskú stranu. Je odborným hodnotiteľom projektov v rámci operačných programov „Výskum a inovácie“ a „Integrovaná infraštruktúra“. Absolvoval viaceré expertné školenia v oblasti klastrovej problematiky (Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Portugalsko). Je držiteľom medzinárodných certifikátov: „Associate Trainer in Cluster Management Excellence“ (Fundació Clusters i Competitivitat), ESCA Cluster Benchmarking Expert a ESCA Cluster GOLD Expert (European Secretariat for Cluster Analysis).

Prezentačný blok