Vladimír Borza

RNDr. Vladimír Borza je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér na Odbore konkurencieschopnosti v SIEA. Podieľa sa na príprave a implementácii nástrojov na podporu inovácií a rozvoj klastrových organizácií. Participoval na medzinárodnom projekte ACE –„Achieving Cluster Excellence“ a bol koordinátorom projektu „ClusterFY“ za slovenskú stranu. Je súčasťou projektového tímu UnicornQuest zameraného na podporu start-upov. Je držiteľom medzinárodných certifikátov: „Associate Trainer in Cluster Management Excellence“ (Fundació Clusters i Competitivitat), „ESCA Cluster Benchmarking Expert“ a „ESCA Cluster GOLD Expert“ (European Secretariat for Cluster Analysis). Absolvoval viaceré expertné školenia v oblasti klastrovej problematiky v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku a Izraeli.

Prezentačný blok