Peter Linhardt

Pôsobí v oblasti konzultácií informačných systémov, systémovej integrácie, tvorby a rozvoja eHealth od jeho prvopočiatkov na Slovensku. Najviac skúseností z oblasti eHealth získal svojimi aktivitami v rámci projektu Národného zdravotníckeho informačného systému Slovenskej republiky (NZIS). V rámci projektu sa zúčastnil na formovaní cieľov digitalizácie zdravotníctva, dlhodobo sa venoval otázke štruktúr a štrukturalizácie zdravotníckych záznamov pacienta. Spolupracoval pri analýzach procesov v zdravotníctve z hľadiska ich elektronizácie a pri koncepčných návrhoch riešení pre eHealth. Spolupracoval pri tvorbe mnohých ponúk pre riešenie eHealth pre krajiny strednej Európy, Balkánu a strednej Ázie.

V súčasnosti sa venuje analýze koncepcií nadstavby eHealth v súlade s vývojom technológií pre telemedicínu, pre cloudové ukladanie, spracovanie a zdieľanie zdravotne relevantných a telemetrických údajov pacientov, získaných v mimonemocničnom prostredí. Intenzívne sa venuje otázkam cloudového konceptu pre dátové centrá eHealth a prínosov cloudového riešenia pre zdravotnícku informatiku.

Aktívne sa zúčastnil desiatok odborných konferencií na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a ďalších európskych krajinách, kde intenzívne propagoval a vysvetľoval model slovenského riešenia eHealth, jeho benefitov pre všetkých stakeholderov segmentu zdravotníctva.

Prezentačný blok

2020
(12:30 – 13:30) Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION