O podujatí

Cooperation Innovation Technology Transfer (ďalej len „COINTT“) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Jej ambíciou je byť najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a stať sa uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

POSLANIE A CIELE COINTT:

Poslaním konferencie COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Špecifickými cieľmi COINTT sú:

  • vytvorenie platformy pre pracovníkov slovenských verejných VVI na výmenu skúseností z praxe na poli transferu technológií,
  • prezentácia vedeckovýskumných kompetencií VVI pred súkromným sektorom za účelom vytvorenia príležitostí pre inovatívne spolupráce,
  • vytváranie príležitostí pre podnikateľov na prístup k vedeckovýskumným kapacitám slovenských verejných VVI,
  • prezentácia podporných nástrojov pre inovácie v priemysle,
  • prezentácia úspešného inovatívneho podnikania na Slovensku,
  • prezentácia úspešných zahraničných investícií, globálneho podnikania na Slovensku a možností ich podpory,
  • prezentácia možností financovania inovatívneho podnikania z domácich a zahraničných zdrojov,
  • prezentácia úspešných príkladov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z VVI,
  • prezentácia podporných služieb v oblasti využívania priemyselného vlastníctva v inovatívnom podnikaní.
AKO BUDE VYZERAŤ TOHTOROČNÝ COINTT?

S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, bude podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 prebiehať hybridne, teda účasť bude možná FYZICKY (in-site) alebo ONLINE. Konferencia bude naživo vysielaná prostredníctvom Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (NTI, technológia prevádzkovaná CVTI SR) na domovskej webovej stránke podujatia. Účastníci konferencie sa tak môžu rozhodnúť, či budú podujatie (jeho konferenčnú časť, ako i slávnostné odovzdávanie cien v súťaži Cena za transfer technológií na Slovensku 2021) sledovať online alebo sa ho zúčastnia fyzicky v Bratislave v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

Z pôvodne plánovaných stage-ov vznikli témy, ktoré organizátori zhrnuli nasledovne: COoperation (Startup), INnovation a Technology Transfer. Každá z tém má svojho zostavovateľa, pričom o tému COoperation (Startup) sa stará konzultačná spoločnosť Civitta Slovakia, a.s., za INnovation zodpovedá Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), a tému Technology Transfer má na starosti hlavný organizátor podujatia, CVTI SR.

Tretí deň podujatia prebehne v znamení aktivity „Veda pre prax“, ktorá sa realizuje v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci väčšieho „matchmakingového“ podujatia Slovenská kooperačná burza.

Riadiacimi orgánmi podujatia sú: Obsahová rada a Organizačný výbor konferencie COINTT 2021, ktoré podliehajú generálnemu riaditeľovi CVTI SR. Viac sa o riadení a pravidlách fungovania podujatia dočítate v ŠTATÚTE PODUJATIA COINTT.

Záštitu nad tohtoročným podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Občerstvenie (coffee break, obed) počas konferencie bude zabezpečené.

Add to Calendar