O podujatí

Cooperation Innovation Technology Transfer (ďalej len „COINTT“) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie,  a podpora podnikania.

Jej ambíciou je byť najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a stať sa uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

POSLANIE A CIELE COINTT:

Poslaním konferencie COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Špecifickými cieľmi COINTT sú:

  • vytvorenie platformy pre pracovníkov slovenských verejných VVI na výmenu skúseností z praxe na poli transferu technológií,
  • prezentácia vedeckovýskumných kompetencií VVI pred súkromným sektorom za účelom vytvorenia príležitostí pre inovatívne spolupráce,
  • vytváranie príležitostí pre podnikateľov na prístup k vedeckovýskumným kapacitám slovenských verejných VVI,
  • prezentácia podporných nástrojov pre inovácie v priemysle,
  • prezentácia úspešného inovatívneho podnikania na Slovensku,
  • prezentácia úspešných zahraničných investícií, globálneho podnikania na Slovensku a možností ich podpory,
  • prezentácia možností financovania inovatívneho podnikania z domácich a zahraničných zdrojov,
  • prezentácia úspešných príkladov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z VVI,
  • prezentácia podporných služieb v oblasti využívania priemyselného vlastníctva v inovatívnom podnikaní.
AKO BUDE VYZERAŤ TOHTOROČNÝ COINTT?

S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020 mení z fyzického (in-site) podujatia na ONLINE podujatie. To bude vysielané prostredníctvom Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (NTI, technológia prevádzkovaná CVTI SR) na domovskej webovej stránke podujatia. Jeho účastníci budú môcť podujatie (jeho konferenčnú časť ako i slávnostné odovzdávanie cien za transfer technológií 2020 a Inovatívny čin roka 2019) sledovať odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. Na sledovanie jednotlivých vstupov konferencie stačí akýkoľvek internetový prehliadač.

Z pôvodne plánovaných stage-ov sa stali témy, ktoré organizátor so spoluorganizátormi eliminovali na 3: COoperation (Startup), INnovation a Technology Transfer. Každá z tém má svojho zostavovateľa: o COoperation alebo Startup tému sa stará konzultačná spoločnosť Civitta Slovakia, a.s., o INnovation – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a o Technology Transfer – organizátor podujatia, CVTI SR.

Súčasťou konferenčnej časti podujatia bude slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa odohrá počas obeda na druhý deň v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8 v Bratislave. Ocenení preberú ocenenie z rúk ministrov školstva, vedy, výskumu a športu a hospodárstva SR. Medzi gratulantmi nebudú chýbať ani generálni riaditelia inštitúcií – vyhlasovateľov oboch súťaží. Aktivita prebehne za prísnych aktuálne platných nariadení eliminujúcimi riziko šírenia ochorenia COVID-19, ktoré nájdete tu.

Tretí deň podujatia bude venovaný online aktivite „Veda pre prax,“ ktorú organizátor podujatia realizuje v spolupráci s agentúrou SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) v rámci väčšieho „matchmakingového“ podujatia Slovenská kooperačná burza.

Riadiacimi orgánmi podujatia sú: Obsahová rada a Organizačný výbor konferencie COINTT 2020, ktoré podliehajú generálnemu riaditeľovi CVTI SR. Viac sa o riadení a pravidlách fungovania podujatia sa dočítate v ŠTATÚTE PODUJATIA COINTT.

Záštitu nad tohtoročným podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

AKO MAL VYZERAŤ COINTT 2020?

Konferenčná časť podujatia COINTT 2020 mala súbežne prebiehať na piatich stanoviskách, tzv. stejdžoch, z čoho tri mali byť konferenčné, jedno konzultačné (CONSULTANCY STAGE) a posledné piate výstavné (EXPO STAGE). Konferenčné stejdže mali byť venované témam: transfer technológií (TRAFER TECHNOLOGY STAGE), inovácie (INNOVATION STAGE) a startupy (STARTUP STAGE). V rámci tzv. EXPO stejdžu sa mali prezentovať FabLab (CVTI SR) a Creative Point (SBA). Všetkých päť konferenčných stejdžov malo fungovať počas oboch dní konferenčnej časti podujatia.

Súčasťou podujatia mal byť i tzv. SPOLOČENSKÝ VEČER, v rámci ktorého by prebehlo slávnostné odovzdávanie cien: Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 a cena ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2019“. Viac sa dočítate tu.

Tretí deň podujatia mal byť venovaný in-site matchmakingovým stretnutiam – VEDA PRE PRAX, ktoré prebiehajú v rámci Slovenskej kooperačnej burzy už tradične organizovanej agentúrou SARIO. Cieľom tejto aktivity podujatia COINTT 2020 je zviditeľniť pred zahraničnými investormi činnosť centier transferu technológií, ktoré pôsobia pri vybraných slovenských univerzitách. Podujatie .

Spoluorganizátormi podujatia mali byť a stále sú SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) – INNOVATION, Civitta Slovakia, a.s. (konzultačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na podporu inovácii, technologických firiem a podnikania) – STARTUP alebo COOPERATION, SBA (Slovak Business Agency) – EXPO, ktoré sa neuskutoční a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) – VEDA PRE PRAX. Viac o spoluorganizátoroch a partneroch nájdete tu.

Add to Calendar