O podujatí

COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Našou ambíciou je, aby sa konferencia COINTT stala najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

POSLANIE A CIELE COINTT:

Poslaním konferencie COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Špecifickými cieľmi COINTT sú:

  • vytvorenie platformy pre pracovníkov slovenských verejných VVI na výmenu skúseností z praxe na poli transferu technológií,
  • prezentácia vedeckovýskumných kompetencií VVI pred súkromným sektorom za účelom vytvorenia príležitostí pre inovatívne spolupráce,
  • vytváranie príležitostí pre podnikateľov na prístup k vedeckovýskumným kapacitám slovenských verejných VVI,
  • prezentácia podporných nástrojov pre inovácie v priemysle,
  • prezentácia úspešného inovatívneho podnikania na Slovensku,
  • prezentácia úspešných zahraničných investícií, globálneho podnikania na Slovensku a možností ich podpory,
  • prezentácia možností financovania inovatívneho podnikania z domácich a zahraničných zdrojov,
  • prezentácia úspešných príkladov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z VVI,
  • prezentácia podporných služieb v oblasti využívania priemyselného vlastníctva v inovatívnom podnikaní.
AKO VYZERAL COINTT 2022?

Minulý ročník konferencie COINTT 2022 sa po prvý krát uskutočnil iba prezenčne. Opäť išlo o dvojdňovú konferenciu realizovanú na troch stejdžoch: Technology Transfer, Innovation a Cooperation.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhlasovanie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) 2022. Vyhlásenie víťazov pri príležitosti jubilejného 10. ročníka organizácie tejto súťaže sa po prvý krát uskutočnilo počas spoločenského večera a predchádzala jej slávnostná večera. Spoločenský večer bol prístupný iba na pozvánky. Zo slávnostného vyhlásenia víťazov súťaže a odovzdávania ocenení bol spustený živý prenos na webovej stránke podujatia.

Riadiacimi orgánmi podujatia COINTT 2022 boli: Obsahová rada a Organizačný výbor konferencie COINTT 2022, ktoré podliehajú generálnemu riaditeľovi CVTI SR. Viac sa o riadení a pravidlách fungovania podujatia dočítate v ŠTATÚTE PODUJATIA COINTT.

Záštitu nad COINTT 2022 prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

AKO BUDE VYZERAŤ TOHTOROČNÝ COINTT 2023?

Bližšie informácie mieste konania tohtoročnej konferencie COINTT 2023 vám prinesieme už čoskoro.