Ponuka partnerstva

pokiaľ Vás zaujala možnosť stať sa partnerom podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER  2021 (ďalej len „COINTT“), na nasledujúcich riadkoch Vám priblížime podmienky.

Organizátorom odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT je Centrum vedecko-technických informácií SR  (ďalej len „CVTI SR“) a jeho realizáciu zabezpečuje Odbor transferu technológií. Tento rok sa v termíne 19. – 21. októbra 2021 vo vhodných  konferenčných priestoroch (ďalej len „konferenčné priestory“ definovaných neskôr) uskutoční 2. ročník podujatia COINTT, ktoré nadviazalo na predchádzajúcich deväť zrealizovaných ročníkov odbornej konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tento sa kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii uskutoční HYBRIDNE, t. j. jednak in-site (fyzicky) a jednak online za použitia technologického vybavenia CVTI SR a to Národnej teleprezenčnej infraštruktúry a s ňou kompatibilnou audio technikou (ďalej len „NTI“).

Poslaním podujatia je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania. Jeho hlavným cieľom je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov so zástupcami podnikateľskej sféry, stakehodermi a možnými investormi.  Cieľovými skupinami konferencie COINTT sú vo všeobecnosti: všetci pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií (vysoký manažment, zamestnanci pracovísk transferu technológií, vedci, doktorandi), odborníci z oblasti priemyselného vlastníctva, podnikateľského sektoru (malí  a strední podnikatelia, startupy, korporácie), inovátori, ako aj zástupcovia fondov rizikového kapitálu. Viac informácií o podujatí nájdete na webovom portáli www.cointt.sk a o predošlých ročníkoch podujatia na www.nptt.cvtisr.sk v sekcii Podujatia.  

Tematické zameranie COINTT 2021 je „pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní.“ Toto je detailnejšie popísané na cointt.sk/o-podujati/.

V rámci podujatia COINTT ponúkame nasledovné partnerské balíky:

  • Partner podujatia“ –  partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 1000 EUR* (slovom: jedentisíc eur). Partner bude uvedený na všetkých tlačených a elektronických propagačných materiáloch, na určenom mieste v rámci podujatia môže / bude mať umiestnené svoje logo a propagačné materiály.
  • Strieborný partner“  – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 3000 EUR*  (slovom: tritisíc eur). Balík Strieborný partner obsahuje prenájom konferenčných priestorov miesta konania COINTT: jednej samostatnej konferenčnej miestnosti s vlastným vstupom a pódiom alebo online štúdia (podľa želania Partnera) pre min. 60 osôb počas 2 dní konania konferencie, možnosť zrealizovať štyri max. 1,5-hodinové bloky – vystúpenia (panelové diskusie, prezentačno-diskusné panely, prezentácie) a ostatné technicko-organizačné zabezpečenie účasti partnera na konferencii (technické vybavenie, zabezpečenie a rozmiestnenie sedenia pre účastníkov, zabezpečenie živého online streamingu prostredníctvom NTI, registrácia účastníkov na mieste, hostesky, technická obsluha na mieste a iné).
  •  „Zlatý partner“  – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 6000 EUR* (slovom: šesťtisíc eur). Balík Zlatý partner obsahuje prenájom konferenčných priestorov miesta konania COINTT: dvoch samostatných konferenčných miestností s vlastným vstupom a pódiom alebo online štúdia (podľa želania partnera) – konferenčnej miestnosti pre min. 60 osôb a konferenčnej miestnosti pre min. 40 osôb počas 2 dní konania konferencie, možnosť zrealizovať osem max. 1,5-hodinových blokov – vystúpení (panelové diskusie, prezentačno-diskusné panely, prezentácie) a ostatné technicko-organizačné zabezpečenie účasti partnera na konferencii (technické vybavenie, zabezpečenie a rozmiestnenie sedenia pre účastníkov, zabezpečenie živého online streamingu prostredníctvom NTI, registrácia účastníkov na mieste, hostesky, technická obsluha na mieste  iné).  

Každý partnerský balíček musí byť zmluvne potvrdený (Zmluva o partnerstve).

V prípade záujmu o partnerský balíček zahŕňajúci vstup s prednáškami je potrebné, aby prezentovaná problematika bola v súlade s témou podujatia. Jej vhodnosť bude posudzovaná na základe doručeného abstraktu spolu so žiadosťou o partnerský balíček. Priestor pre vstup s prednáškami bude poskytnutý výhradne 19. októbra 2020 v časovom rozmedzí 9:00 – 16:15h a 20. októbra 2020 v časovom rozmedzí 9:00 – 14:00h (v objeme podľa dohody).

Žiadosti o partnerstvo budú posudzované podľa dátumu doručenia e-mailom a na základe súladu s témou podujatia.

Vašu žiadosť o partnerstvo a prípadné otázky smerujte, prosím, na: Mgr. Želmíra Gerová, , +421 2 69253 109

PONUKA PARTNERSTVA


POZNÁMKA:

*CVTI SR je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. CVTI SR nie je platca DPH.