Ponuka partnerstva

Vážená pani, vážený pán,
pokiaľ Vás zaujala možnosť stať sa partnerom podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 ďalej len „COINTT“ alebo „podujatie“ alebo „konferencia“), na nasledujúcich riadkoch Vám priblížime podmienky.

Organizátorom odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) a jeho realizáciu zabezpečuje Odbor transferu technológií. Tento rok sa uskutoční v termíne 18. – 19. októbra 2022 v konferenčných priestoroch, ktoré budú oznámené neskôr a to bezodkladne po ich stanovení Organizátorom a to na webovom sídle podujatia (ďalej len „miesto konania“) 3. ročník podujatia COINTT, ktoré nadviazalo na predchádzajúcich deväť zrealizovaných ročníkov odbornej konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tento rok plánuje Organizátor zorganizovať konferenciu fyzicky (in-site) za účelom zabezpečenia intenzívnejšieho networkingu jeho aktérov: účastníkov, účinkujúcich (keynote spíkri, rečníci, moderátori a účastníci panelových diskusií, konzultanti poskytujúci konzultácie v rámci jednotlivých konzultačných stánkov a nominovaní, ocenení a odovzdávajúci jednotlivci zapojení do súťaže „Cena za transfer technológií na Slovensku 2022“) a organizátorov podujatia (organizátor, spoluorganizátori, hlavní partneri, partneri, mediálni partneri, prípadní ostatní podporovatelia) tak, aby bol naplnený zámer COINTT, ktorým je prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Z COINTT 2022 bude CVTI SR vyhotovovať obrazové (fotografie) a zvukovo-obrazové záznamy (videozáznamy) všetkých programových vstupov a to za použitia technologického vybavenia CVTI SR, Národnej teleprezenčnej infraštruktúry a s nimi kompatibilnou audio technikou (ďalej len „NTI“).

Poslaním COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania. Jeho hlavným cieľom je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov so zástupcami podnikateľskej sféry, stakehodermi a možnými investormi. Cieľovými skupinami konferencie COINTT sú vo všeobecnosti: všetci pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií (vysoký manažment, zamestnanci pracovísk transferu technológií, vedci, doktorandi), odborníci z oblasti priemyselného vlastníctva, podnikateľského sektoru (malí a strední podnikatelia, startupy, korporácie), inovátori, ako aj zástupcovia fondov rizikového kapitálu. Viac informácií o podujatí nájdete na webovom portáli www.cointt.sk a o predošlých ročníkoch podujatia na www.nptt.cvtisr.sk v sekcii Podujatia.

Tematické zameranie COINTT 2022 je „Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.“ Toto je detailnejšie popísané na www.cointt.sk.

V rámci podujatia COINTT ponúkame nasledovné partnerské balíky:

  • „Partner podujatia“ – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 1000 EUR* (slovom: jedentisíc eur). Partner bude uvedený na všetkých tlačených a elektronických propagačných materiáloch, na určenom mieste v rámci miesta konania môže / bude mať umiestnené svoje logo a propagačné materiály.
  • „Strieborný partner“ – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 6000 EUR* (slovom: šesťtisíc eur). Balík Strieborný partner obsahuje prenájom konferenčných priestorov v mieste konania COINTT a to jednej samostatnej konferenčnej miestnosti s vlastným vstupom a pódiom. Strieborný partner si môže vybrať z konferenčných miestností: 1. pre min. 60 osôb a 2. pre min. 40 osôb. Tieto mu budú k dispozícii počas oboch dvoch dní trvania konferencie. Strieborný partner má v rámci svojho partnerského balíka možnosť zrealizovať min. štyri max. 1,5-hodinové bloky – vystúpenia (panelové diskusie, prezentačno-diskusné panely, prezentácie). Súčasťou partnerského balíka „Strieborný partner“ je i ostatné technicko-organizačne zabezpečenie účasti partnera na konferencii (technické vybavenie, zabezpečenie a rozmiestnenie sedenia pre účastníkov, registrácia účastníkov na mieste, hostesky, technická obsluha na mieste, zabezpečenie videonahrávok z jednotlivých programových vstupov Zlatého partnera, ich úprava a iné) poskytnuté zo strany Organizátora.
  • „Zlatý partner“ – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 10000 EUR* (slovom: desaťtisíc eur). Balík Zlatý partner obsahuje prenájom konferenčných priestorov v mieste konania COINTT a to dvoch samostatných konferenčných miestností s vlastným vstupom a pódiom a to podľa želania partnera. Zlatý partner si môže vybrať z konferenčných miestností: 1. pre min. 60 osôb, 2. pre min. 40 osôb a 3. pre min. 20 osôb. Tieto mu budú k dispozícii počas oboch dvoch dní trvania konferencie. Zlatý partner má v rámci svojho partnerského balíka možnosť zrealizovať min. osem max. 1,5-hodinových blokov – vystúpení (panelové diskusie, prezentačno-diskusné panely, prezentácie). Súčasťou partnerského balíka „Zlatý partner“ je i ostatné technicko-organizačne zabezpečenie účasti partnera na konferencii (technické vybavenie, zabezpečenie a rozmiestnenie sedenia pre účastníkov, registrácia účastníkov na mieste, hostesky, technická obsluha na mieste, zabezpečenie videonahrávok z jednotlivých programových vstupov Zlatého partnera, ich úprava a zverejnenie na webovom sídle podujatia a iné) poskytnuté zo strany Organizátora.

Každý partnerský balíček musí byť zmluvne potvrdený (zmluva o partnerstve).

V prípade záujmu o ktorýkoľvek z vyššie definovaných balíčkov je potrebné poslať Žiadosť o partnerstvo na Mgr. Želmíra Gerová, , +421 2 69253 109/+421 915 805 886. Na uvedený kontakt sa obracajte aj v prípade otázok súvisiacich s touto ponukou.

Žiadosti o partnerstvo budú posudzované podľa dátumu doručenia e-mailom a na základe súladu s témou podujatia.
V prípade záujmu o partnerský balíček zahŕňajúci vstup s panelovými diskusiami/prezentačno-diskusnými panelmi/prezentáciami je potrebné, aby prezentovaná problematika bola, min. v polovici zabezpečovaných vystúpení v súlade s tematickým zameraním COINTT 2022. Jej vhodnosť bude posudzovaná na základe abstraktu, ktorý bude doručený po podpise Zmluvy o partnerstve. Priestor pre vstup s prednáškami bude poskytnutý výhradne 18. októbra 2022 v časovom rozmedzí 9:00 – 17:30 h a 19. októbra 2022 v časovom rozmedzí 9:00 – 17:30 h (v objeme podľa dohody).

PONUKA PARTNERSTVA


POZNÁMKA:

*Uvedená cena je konečná cena príslušného balíka služieb vrátane DPH a všetkých ostatných daní. CVTI SR je registrovaný platiteľ DPH.