Ponuka partnerstva

pokiaľ Vás zaujala možnosť stať sa partnerom ONLINE podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER  2020 (ďalej len „COINTT“ alebo „podujatie“), na nasledujúcich riadkoch Vám priblížime podmienky.

Organizátorom odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT je Centrum vedecko-technických informácií SR  (ďalej len „CVTI SR“) a jeho realizáciu zabezpečuje Odbor transferu technológií. Tento rok sa v termíne 19. – 20. októbra 2020 v priestoroch CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) uskutoční 1. ročník podujatia COINTT, ktoré nadviaže na predchádzajúcich deväť zrealizovaných ročníkov odbornej konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tento sa kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii uskutoční v ONLINE podobe za použitia technologického vybavenia CVTI SR a to Národnej teleprezenčnej infraštruktúry a s ňou kompatibilným audio technikou (ďalej len „NTI“). Poslaním podujatia je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania. Jeho hlavným cieľom je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov so zástupcami podnikateľskej sféry, stakehodermi a možnými investormi.  Cieľovými skupinami konferencie COINTT sú vo všeobecnosti: pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií (vysoký manažment, zamestnanci pracovísk transferu technológií, vedci, doktorandi), odborníci z oblasti priemyselného vlastníctva, podnikateľského sektoru (malí  a strední podnikatelia, startupy, korporácie), inovátori, ako aj zástupcovia fondov rizikového kapitálu. Títo budú percipienti, diváci ONLINE priameho moderovaného prenosu (streamingu) s možnosťou interakcie (diváci môžu klásť otázky). Viac informácií o podujatí nájdete na webovom portáli www.cointt.sk a o predošlých ročníkoch podujatia na www.nptt.cvtisr.sk v sekcii Podujatia.  

V rámci podujatia COINTT ponúkame nasledovné partnerské balíky:

  • Partner podujatia“ –  partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 1000 EUR* (slovom: jedentisíc eur). Partner bude uvedený na všetkých elektronických a tlačených propagačných materiáloch, na určenom mieste v rámci podujatia môže / bude mať umiestnené svoje logo a propagačné materiály.
  • Strieborný partner“  – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 2500 EUR*  (slovom: dvetisícpäťsto eur). Balík Strieborný partner obsahuje prenájom konferenčných priestorov miesta konania COINTT (CVTI SR v Bratislave): jednej samostatnej konferenčnej miestnosti s vlastným vstupom a zariadením (nábytkom rozloženým podľa želania Partnera) počas 2 dní konania ONLINE konferencie, možnosť zrealizovať štyri max. 1,5-hodinové bloky – vystúpenia (panelové diskusie, prezentačno-diskusné panely, prezentácie) a ostatné technicko-organizačné zabezpečenie účasti partnera na konferencii (technické vybavenie, zabezpečenie živého ONLINE streamingu prostredníctvom NTI, registrácia účastníkov na mieste, hostesky, technická obsluha na mieste a iné).
  •  „Zlatý partner“  – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 4500 EUR* (slovom: štyritisícpäťsto eur). Balík Zlatý partner obsahuje prenájom konferenčných priestorov miesta konania COINTT (CVTI SR v Bratislave): dvoch samostatných konferenčných miestností s vlastným vstupom a zariadením (nábytkom rozloženým podľa želania partnera a možností NTI) počas 2 dní konania konferencie, možnosť zrealizovať osem max. 1,5-hodinových blokov – vystúpení (panelové diskusie, prezentačno-diskusné panely, prezentácie) a ostatné technicko-organizačné zabezpečenie účasti partnera na konferencii (technické vybavenie, zabezpečenie živého ONLINE streamingu prostredníctvom NTI, registrácia účastníkov na mieste, hostesky, technická obsluha na mieste iné).  

Každý partnerský balíček musí byť zmluvne potvrdený (zmluva o partnerstve).

V prípade záujmu o partnerský balíček zahŕňajúci vstup s prednáškami je potrebné, aby prezentovaná problematika bola v súlade s témou podujatia. Jej vhodnosť bude posudzovaná na základe doručeného abstraktu spolu so žiadosťou o partnerský balíček. Priestor pre vstup s prednáškami bude poskytnutý výhradne 19. októbra 2020 v časovom rozmedzí 9:00 – 16:15h a 20. októbra 2020 v časovom rozmedzí 9:00 – 14:00h (v objeme podľa dohody).

Žiadosti o partnerstvo budú posudzované podľa dátumu doručenia e-mailom a na základe súladu s témou podujatia.

Vašu žiadosť o partnerstvo a prípadné otázky smerujte, prosím, na: Mgr. Želmíra Gerová, , +421 2 69253 109

PONUKA PARTNERSTVA