Slávnostné vyhlásenie víťazov cien

(13:30 – 14:45 hod.)

Súčasťou tohtoročného podujatia je i vyhlásenie víťazov súťaže Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v druhý deň konferencie COINTT 2021, t. j. v stredu 20. októbra 2021 o 13:30 hod.

Cena za transfer technológií na Slovensku

Cena bude na Slovensku odovzdávaná v tomto roku po deviaty krát. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je CVTI SR. Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Zároveň má upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. 

V aktuálnom ročníku sa budú oceňovať tieto tri kategórie:

  • Inovácia – kategória určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
  • Inovátor/inovátorka – kategória určená pre nominácie osôb – pôvodcov alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
  • Počin v oblasti transferu technológií – kategória, v ktorej je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

Prihlasovanie nominácií bolo možné od 1. marca 2021 do 7. septembra 2021. Viac informácií o súťaži sa dozviete na národnom portáli pre transfer technológií.