Slávnostné vyhlásenie víťazov cien

(12:00 – 13:00 hod.)

Súčasťou tohtoročného online podujatia je i vyhlásenie víťazov súťaží Ceny za transfer technológií na Slovensku 2020 a ceny ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2019“. Vyhlásenie sa uskutoční fyzicky bez publika za online prítomnosti ministrov školstva, vedy, výskumu a športu – Branislava Gröhlinga a hospodárstva – Richarda Sulíka v druhý deň konferenčnej časti COINTT 2020 (20. 10.) a to počas obeda od 12 do 13 hod.

Organizátormi aktivity sú CVTI SR (hlavný organizátor konferencie) a SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Program slávnostného vyhlásenia cien:

 • 12:00 – 12:13 hod. – Otvorenie vyhlásenia cien moderátorom, pánom Michalom Novotom a predstavenie oboch cien prostredníctvom generálnych riaditeľov vyhlasovateľov súťaží,
 • 12:13 – 12:25 hod. – príhovory ministrov školstva, vedy, výskumu a športu a hospodárstva SR k prítomným,
 • 12:25 – 12:35 hod. – predstavenie jednotlivých kategórií Ceny za transfer technológií na Slovensku 2020, vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách a ďakovné reči víťazov,
 • 12:35 – 12:55 hod. – predstavenie jednotlivých kategórií ceny „Inovatívny čin roku 2019“, vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách a ďakovné reči víťazov prvých miest týchto kategórií,
 • 12:55 – 13:00 hod. – záverečné slovo a poďakovanie oceneným za ich prácu.

Cena za transfer technológií na Slovensku

Cena bude na Slovensku odovzdávaná v tomto roku po ôsmykrát. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je CVTI SR. Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. 

V tomto roku sa cena bude po prvýkrát vyhlasovať za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V aktuálnom ročníku sa budú oceňovať tieto tri kategórie:

 • Inovácia – kategória určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
 • Inovátor/inovátorka – kategória určená pre nominácie osôb – pôvodcov alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
 • Počin v oblasti transferu technológií – kategória, v ktorej je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

Prihlasovanie nominácií bolo možné od 15. júna do 15. septembra 2020. Viac informácií o súťaži sa dozviete na národnom portáli pre transfer technológií.

Cena ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“

Cieľom  súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2008. Počas trinástich realizovaných ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 370 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje SIEA.

Projekty realizované v roku 2019 bolo možné prihlásiť do súťaže Inovatívny čin roka 2019 do 30. septembra 2020.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách:

 • Výrobková inovácia (inovácia produktov)
 • Technologická inovácia (procesov)
 • Inovácia služieb (netechnologický proces)

Najlepšie inovatívne činy v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota. Viac informácií o súťaži nájdete na www.siea.sk.