Ladislav Strojný

MVDr. Ladislav Strojný, PhD.

Štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach ukončil v roku 1983 v študijnom odbore – Všeobecné veterinárske lekárstvo. V roku 1999 ukončil  doktorandské štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde získal vedeckú hodnosť PhD. s dizertačnou prácou:  Molekulovo  genetická detekcia bovinného herpetického vírusu u hospodárskych zvierat. Od roku 2006 pracuje na Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach ako vedúci  oddelenia mikrobiológie. Venuje sa štúdiu zdraviu prospešných baktérií – laktobacilov mliečneho kvasenia s probiotickým účinkom a ich aplikácie v  humánnej medicíne.

Prezentačný blok