Ján Turňa

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. je absolventom odboru biochémia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení ostal na svojej materskej katedre, kde pôsobil postupne asistent, odborný asistent a docent v odbore biochémia. Neskôr sa stal riaditeľom celouniverzitného Ústavu biochémie a biotechnológie UK. Od roku 1997 je vedúcim Katedry molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK a v rokoch 2007 až 2020 bol riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR.

Je predsedom Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, predsedom spoločnej komisie doktorandského štúdia v odbore molekulárne biológia, predsedom komisie pre biologickú bezpečnosť pri MŽ SR, ako aj členom Vedeckej rady UK a Vedeckej rady SAV. Je delegovaným zástupcom za SR v KBBE NET (Knowledge Based Bio Economi Network) a ERIC (European Research Infrastructure Consortium) pri Európskej komisii.

Vo svojej odbornej činnosti sa od roku 1981 sa venuje technológii rekombinantných DNA a rozvoju metód génového inžinierstva in vivo využitím známych, ale aj nových, originálnych vektorov založených na derivátoch transpozičného bakteriofágu Mu. Jedným z najdôležitejších výsledkov, ktorý našiel bezprostredné praktické využitie, je zlepšenie vlastností rekombinantného kmeňa Escherichia coli – producenta aminokyseliny L‑treonínu. V ostatnom čase sa zameriava predovšetkým na horizontálny génový transport v súvislosti s mikroevolúciou a vznikom patogénnych mikrorganizmov a hodnotením biologickej bezpečnosti geneticky modifikovaných organizmov. Je spoluautorom 3 monografií a dvoch vysokoškolských učebníc, viacej ako 70 publikácií a 7 patentov. Bol zodpovedným riešiteľom viac ako 15 vedeckovýskumných projektov financovaných národnými a medzinárodnými agentúrami. Dlhodobo sa venuje aj propagácii molekulárnej biológie, biotechnológie a využívaniu geneticky modifikovaných organizmov v odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Prezentačný blok

2020
(14:30 – 16:00) Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER