Anna Krivjanská

Anna Krivjanská v súčasnosti vedie odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR, pod ktorý spadá koordinácia národných podporných štruktúr pre európsky program na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020/Horizont Európa. Už viac ako 10 rokov sa profesionálne venuje projektovému riadeniu a podpore inovatívnych projektov. Koordinuje a odborne zastrešuje medzinárodné projekty CVTI SR v oblasti podpory výskumu a inovácií. Venuje sa nadväzovaniu novej medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci so zameraním na hľadanie a zavádzanie nových/inovatívnych riešení do praxe a taktiež vstupu CVTI SR a Slovenska do európskych vedeckovýskumných partnerstiev a sietí. Zastrešuje účasť SR v Európskom cloude pre otvorenú vedu (EOSC). V súčasnosti je taktiež externou doktorandkou na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v odbore chémia a technológia životného prostredia.

Prezentačný blok