Martin Svoboda

Martin Svoboda je riaditeľom odboru inovácií, na sekcii konkurencieschopnosti na Ministerstve hospodárstva SR. Súčasťou agendy ktorú zastrešuje je aj rozvoj politík rozvoja klastrov na Slovensku vrátane financovania „mäkkých“ aktivít rozvoja klastrov prostredníctvom podporného mechanizmu MH SR. Podieľal sa na tvorbe viacerých strategických dokumentov v oblasti inovačnej politiky, podporných mechanizmov ako aj dokumentov súvisiacich s nastavením programovacích období EŠIF pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií.

Prezentačný blok

2020
(10:00 – 11:00) Klastre – akcelerátor inovácií (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION