Marián Peciar

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave a v roku 2008 sa stal profesorom v odbore Procesná technika. V súčasnosti je vedúcim Ústavu procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave.

Výskumne a pedagogicky sa venuje konštrukcii a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel, mechanike trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou, vývoju netradičných technológií spracovania práškových materiálov do aglomerovanej formy a špeciálnym technológiám pre spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov a pre ochranu životného prostredia v komunálnej aj pracovnej sfére. Je úspešným riešiteľom zmluvného výskumu pre prax, podieľal sa na vyše 115 výskumných a inovačných projektoch pre domáce a zahraničné spoločnosti. Je držiteľom 5 európskych a slovenských patentov a autorských osvedčení, 4 úžitkových vzorov a aktuálne viacerých prihlášok.

Získal ocenenie Profesor roka 2016 STU za vynikajúce výsledky a prínos v oblasti netradičných granulačných technológií, patentovú politiku a transfer technológií do priemyselnej praxe, za všeobecné uznanie vo vedeckej a priemyselnej komunite v oblasti inovácií a za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť. V roku 2017 ho minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vyznamenal Veľkou medailou sv. Gorazda.

V rokoch 2011-2019 bol prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre spoluprácu s praxou. Bol tiež jedným z konateľov spoločnosti STU Scientific s. r. o., kde sa venoval manažmentu prenosu poznatkov do praxe a podpore podnikania.

Prezentačný blok

2020
(14:30 – 16:00) Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER