Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia

14:30 – 16:00 (panelová diskusia)

  • Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. – prorektor pre inovácie a transfer technológií Technickej univerzity v Košiciach
  • prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  – predseda Akademického senátu STU, bývalý prorektor pre vedu a výskum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. – prorektor pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline
  • Ing. František Simančík, PhD. – manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Slovenská akadémia vied
  • prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – koordinátor odborných a vedeckovýskumných činností, CVTI SR

Moderuje: doc. Ing. František Jakab, PhD. – riaditeľ UVP TECHNICOM, Košice

Rečníci

Marián Peciar
19. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
František Simančík
19. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
Anton Čižmár
19. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
Ján Turňa
19. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
Pavol Rafajdus
19. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1
František Jakab
19. októbra 2020 - 14:30, LIVE STREAM 1