Anton Čižmár

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave odbor telekomunikácie v roku 1980. Po krátkom pôsobení v Slovenských telekomunikáciách nastúpil na Technickú univerzitu v Košiciach. V rokoch 1994 až 2000 vykonával funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky a potom v rokoch 2000 až 2007 ako prorektor TUKE pre oblasť informatiky. Bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach v rokoch 2007-2015. Počas tohto obdobia sa na univerzite implementovali projekty štrukturálnych fondov EÚ v objeme viac ako 100 mil. EUR. Ich výsledkom je okrem iného aj moderný univerzitný vedecký park Technicom. Ako rektor inicioval založenie v súčasnosti veľmi populárneho Startup centra, v rámci ktorého bolo podporených niekoľko desiatok start-up firiem. V súčasnosti pôsobí na univerzite ako prorektor pre inovácie a transfer technológií a zároveň je viceprezidentom pre stratégiu v UVP Technicom. Je profesorom v odbore elektronika a telekomunikačná technika a garantom odboru počítačové siete. Bol zodpovedným riešiteľom viac ako 20 EU projektov v oblasti informatiky a komunikačných sietí a prvý riaditeľ úspešného združenia Košice IT Valley. Jeho vedeckovýskumná činnosť je orientovaná do oblasti rozpoznávania reči počítačom a digitálnych modulácií pre technológie 5G.

Prezentačný blok

2021 2020
(14:30 – 16:00) Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER