Pozdvihovanie povedomia v oblasti transferu technológií vo vedeckovýskumných inštitúciách

19. októbra 2021, 11:00 - 12:30

Panelová diskusia nastolí nasledujúce témy:

  • Aký význam má dostatočné povedomie o duševnom vlastníctve, spolupráci s praxou a centrá transferu technológií na vedeckovýskumných pracoviskách (väčšie povedomie môže viesť k širšej spolupráci s praxou, efektívnejšiemu nakladaniu s DV a nepriamo ku kvalitnejším výsledkom VaV a kvalitnejšiemu vzdelávaniu).
  • Predstavenie centier transferu technológií a ich úloh voči výskumno-vývojových pracovníkom, (splnenie zákonných podmienok nakladania s duševným vlastníctvom, možnosť využitia bezplatných konzultačných a rešeršných služieb – poskytovaných aj v spolupráci s Centrom transferu technológií pri CVTI SR, zabezpečenie nakladania s duševným vlastníctvom vedeckovýskumných inštitúcií, úprava spolupráce s praxou a iné súvisiace témy).
  • Nástroje/aktivity využívané v súčasnosti pri oslovovaní zamestnancov vedeckovýskumných inštitúcií za účelom pozdvihovania povedomia o duševnom vlastníctve, spolupráci s praxou a službách centier transferu technológií.
  • Navrhované/plánované nástroje a aktivity využiteľné pri oslovovaní (nástroje, ktoré umožnia dosiahnutie požadovaného stavu v tejto oblasti, napr. zintenzívnenie kontaktu medzi v-v pracovníkmi a pracovníkmi centier transferu technológií (osobný kontakt, formálne a neformálne podujatia a pod.).
  • Identifikácia prekážok a návrhy na ich odstránenie (spolupráca, finančná podpora a pod.).
  • Prínosy spolupráce výskumno-vývojových pracovníkov a centier transferu technológií už v úvodných fázach výskumno-vývojových projektov (rešerš na stav techniky už pri začiatku projektu, nadviazanie spolupráce so subjektmi z praxe a pod.).
  • Ako vnímajú vedeckí pracovníci úlohu centier transferu technológií na ich pracoviskách – porovnanie fungovania centier transferu technológií v zahraničí a na Slovensku v tejto oblasti.

Moderátorka: JUDr. Lucia Rybanská, manažérka transferu technológií a duševného vlastníctva na STU v Bratislave

Rečníci

Lucia Rybanská
19. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Danka Moravčíková
19. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Jaroslav Noskovič
19. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Zdenko Machala
19. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Anton Čižmár
19. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER