Jaroslav Noskovič

Jaroslav Noskovič študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde získal PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 vedie Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z pozície špecialistu na poskytovanie expertných podporných služieb v procese zabezpečovania ochrany vynálezov, technických riešení dizajnov a iného priemyselného vlastníctva. Je autorom viacerých odborných článkov, v rokoch 2016 – 2017 vyučoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“, je lektorom v študijnom programe Úradu priemyselného vlastníctva SR a pravidelne prednáša na vedeckých a odborných podujatiach.

Prezentačný blok