TECHNOLOGY TRANSFER: Budovanie kultúry vzdelávania, vedy a transferu technológií

25. októbra 2023, 9:45 - 11:00

Každá vláda chce podporovať a merať sociálno-ekonomický vplyv verejne financovaného výskumu. Taktiež univerzity usilujú o väčšiu mieru „prenosu vedomostí“, v neposlednom rade preto, že financovanie výskumu čoraz viac závisí od vplyvu. Tie univerzity, ktoré chcú podporiť väčšiu mieru„prenosu vedomostí“, sa však často snažia nájsť efektívne spôsoby, ako vybaviť a motivovať svojich výskumníkov, aby tak urobili.

Jeff Skinner, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School (UK), najprv načrtne rôzne mechanizmy, ktoré môžu univerzity zaviesť na podporu tých výskumníkov, ktorí chcú urobiť viac. Následne uvedie niektoré taktiky, ktoré môžu akademickí lídri zaviesť, aby podnietili viac výskumníkov, aby sa proaktívne zapojili do „prenosu vedomostí“, ktorý vytvára vplyv. Rámce, ktoré Jeff Skinner predstaví, sú založené na desaťročiach skúseností s prácou s manažérskymi tímami, riaditeľmi prenosu znalostí a akademickými pracovníkmi na univerzitách v celej Európe. Možnosti, ktoré opíše, sú súčasťou stratégie, ktorú môže prijať každá odhodlaná univerzita na budovanie svojej schopnosti prenosu vedomostí a výsledkov.

TECHNOLOGY TRANSFER: Building a culture of education, science, technology transfer

Governments everywhere want to encourage and measure the socioeconomic impact of publicly-funded research. Universities want more ‘knowledge transfer’ too, not least because research funding is increasingly dependent on impact. However, those universities that want to encourage more “knowledge transfer” often struggle to find effective and efficient ways of equipping and incentivising their researchers to do so. In this session Jeff Skinner, retired Executive Director of School’s Institute for Entrepreneurship and Private Capital at London Business School (UK), first will outline the various mechanisms that universities can put into place to support those researchers who want to do more (but don’t know how to). He then will describe some of the tactics that academic leaders can put in place to incentivise more researchers to want to pro-actively engage in impact-generating “knowledge transfer”.
The frameworks Jeff Skinner will present are based on decades of experience of working with management teams, knowledge transfer directors and academics at universities across Europe. The options, he will describe, build into a strategy that any determined university can adopt to build its knowledge transfer capability and results.

Rečníci

Pavol Šajgalík
25. októbra 2023, 9:45 - 11:00, PÓDIUM 1
Ján Híveš
25. októbra 2023, 9:45 - 11:00, PÓDIUM 1
Danka Moravčíková
25. októbra 2023, 9:45 - 11:00, PÓDIUM 1
Jaroslav Noskovič
25. októbra 2023, 9:45 - 11:00, PÓDIUM 1
Jeff Skinner
25. októbra 2023, 9:45 - 11:00, PÓDIUM 1