Ján Híveš

Ján Híveš sa narodil v roku 1963 a získal vysokoškolské vzdelanie na SVŠT v Bratislave v odbore Technológia anorganických výrob v roku 1986. V štúdiu pokračoval internou ašpirantúrou na Katedre anorganickej technológie, Fakulty chemickej technológie – VŠCHT Praha. V roku 1992 mu bol Vedeckou radou FCHT VŠCHT Praha udelený titul kandidáta technických vied. Od roku 1991 sa stal odborným asistentom na FCHPT STU. V rokoch 1998 – 1999 pôsobil na oddelení aplikovanej elektrochémie Nórskej technickej univerzity (NTNU) v Trondheime. V roku 2002 habilitoval a stal sa docentom v odbore Anorganická technológia a materiály a v roku 2010 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v tom istom odbore. Celý svoj profesijný život, pôsobí na Oddelení anorganickej technológie FCHPT STU, v súčasnosti ako riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov. V rokoch 2004-2011 pôsobil v Akademickom senáte FCHPT a od roku 2011 je členom AS STU v Bratislave až do svojho vymenovania za prorektora pre vedu a výskum na STU v Bratislave v roku 2021. Prof. Ing. J. Híveš, PhD. patrí k významným odborníkom v oblasti anorganických technológií a materiálov, presnejšie technickej elektrochémie vrátane vysokoteplotných procesov. Je členom Slovenskej chemickej spoločnosti (od 1986), Slovenskej elektrochemickej asociácie (od 2015), Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy (od 2001, prezident 2011-2019), European Federation of Chemical Engineers – Working Party on Electrochemical Engineering (od 2011, SR), a International Society of Electrochemistry (od 1996).

Prezentačný blok