Kvetoslava Papanová

Ing. Kvetoslava Papanová vyštudovala Obchodnú fakultu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Má viac ako 15 ročnú prax v oblasti eurofondov, a to vo všetkých štádiách ich cyklu: tvorba operačného programu, pripravenosť všetkých zúčastnených subjektov SR na čerpanie, implementácia eurofondov na úrovni žiadateľov/prijímateľov a hodnotenie operačného programu. Do programu H2020 bola zapojená ako externá hodnotiteľka žiadostí o SME Instrument/EIC Accelerator a zároveň aj ako konzultantka pre vypracovanie žiadostí. V súčasnosti pracuje v CVTI SR ako koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizon Europe.

Prezentačný blok

2020
(12:45 – 13:15) Horizont Európa: rozvoj inovácie a výskumu EÚ (LS 3)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:45, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION