TECHNOLOGY TRANSFER: Prepojenie a prezentácia ponuky vedeckovýskumných inštitúcií v oblasti transferu technológií

25. októbra 2023, 15:00 - 15:30

Vysoké školy, Slovenská akadémia vied a rezortné výskumné ústavy sú zdrojom mnohých nových zaujímavých technológií, ktorých cieľom by malo byť využitie v praxi. Pre zvýšenie počtu úspešne realizovaných prípadov transferu technológií je nevyhnuté dosiahnuť efektívnu prezentáciu novovytvorených technológií, ale tiež kompetencií jednotlivých pracovísk v oblasti výskumu a vývoja. Jedným z nástrojov, ktorý je možné využiť na dosiahnutie tohto cieľa, je spoločná databáza technológií a kompetencií prepájajúca ponuku potenciálne všetkých slovenských vedeckovýskumných inštitúcií. Takáto databáza by v podobe voľne dostupného portálu umožnila podnikateľským subjektom oboznámiť sa s aktuálnou ponukou našich inštitúcií a nadviazať s nimi komerčne orientovanú spoluprácu. Optimálne by táto ponuka mala byť prezentovaná nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, pričom východiskom by mali byť doterajšie skúsenosti a zázemie participujúcich subjektov.

Cieľom príspevku je prezentovanie aktuálnej spolupráce CTT pri CVTI SR s talianskou národnou organizáciou Netval, ktorej cieľom je sprístupniť slovenským vedeckovýskumným inštitúciám nástroj na medzinárodnú prezentáciu svojej ponuky v oblasti transferu technológií a spolupráce s praxou.

Rečníci

Jaroslav Noskovič
25. októbra 2023, 15:00 - 15:30, PÓDIUM 1