František Simančík

Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby a spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov, vrátane 2 projektov rámcových programov EÚ, projektu MNT Eranet, ESA, 2 štátnych objednávok, 5 projektov APVV, z ktorých viaceré skončili ako success stories v danom programe. V úlohe koordinátora pôsobil aj v 7 projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, výsledkom ktorých je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom, ktoré doteraz vedie. Vychoval 8 doktorandov, z ktorých všetci ostali aktívne pracovať vo výskume, je spoluautorom viac ako 360 odborných publikácií, vrátane 70 pozvaných prednášok na významné vedecké podujatia a spoluautor viac ako 30 udelených patentov. Získal viacero ocenení vrátane Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda v roku 2011, ceny Technológ roka SR 1998, resp. Osobnosť vedy a techniky SR 2011.  V súčasnosti sa ako vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV venuje problematike ľahkých konštrukčných materiálov a efektívneho využívania energie. Je členom Predsedníctva SAV, kde zodpovedá za problematiku transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe.

Prezentačný blok

2021 2020
(14:30 – 16:00) Úloha centier transferu technológií v inovačných ekosystémoch 21. storočia (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER