Transfer technológií v oblasti “Life Sciences” na Slovensku – prípadové štúdie

13:15 – 14:15 (prezentačný blok)

Prehĺtací kapsulový endoskop – od nápadu, cez realizáciu a patentovú ochranu, po komunikáciu s potenciálnym partnerom

Prednáška popisuje motiváciu vytvorenia prehĺtacieho kapsulového endoskopu a priebeh jeho praktickej realizácie a testovania. Zaoberá sa tiež procesom prvotných krokov, ktoré v konečnom dôsledku viedli k patentovej ochrane vynálezu realizovanej Žilinskou univerzitou v Žiline v spolupráci s CVTI SR. Prednáška informuje aj o aktivitách CVTI SR, ktoré napomáhali pri vytváraní patentovej ochrany vynálezu a jeho prípadného transferu do praxe.

  • prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD., Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Probiotický kmeň Lactobacillus plantarum LS/07 CCM-7766 a možnosti jeho využitia v humánnej medicíne

Izolácia a kultivácia kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 bola realizovaná v období rokov 2007 – 2009 realizácie projektu aplikovaného výskumu (AV4/0028/07). Po úspešných testovaniach kmeňa v experimentálnych laboratórnych podmienkach, bola odskúšaná aj jeho bezpečnosť na predklinických animálnych modeloch. Súčasne bola vykonaná jeho registrácia v Českej zbierke mikroorganizmov v Brne, ČR. Právna ochrana patentovej prihlášky (č. PP 54-2015), ako aj komercializácia kmeňa bola realizovaná na ÚpT UPJŠ v Košiciach v spolupráci CTT CVTI SR  v Bratislave s názvom Kmene mikroorganizmov Lactobacillus plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia. V súčasnom období prebieha rokovanie s potenciálnym záujemcom, pre účel komerčného využitia kmeňa L. plantarum LS/07 CCM-7766.

  • MVDr. Ladislav Strojný, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rečníci

Ladislav Strojný
2020 - 20. októbra 2020 - 13:15, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER
Ivan Martinček
2020 - 20. októbra 2020 - 13:15, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER