TECHNOLOGY TRANSFER: Mapovanie inovačných, odborných, finančných a administratívnych kapacít v regiónoch Slovenska ako nástroj informačného transferu medzi aktérmi inovačného ekosystému

25. októbra 2023, 9:00 - 9:45

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila a organizuje sériu regionálnych inovačných stolov, ktoré sa uskutočňujú od júna do konca roku 2023 naprieč župami Slovenska.  Stretnutia sú pripravené v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a jeho regionálnymi centrami, Ministerstvom hospodárstva SR, Úniou klastrov Slovenska, univerzitami, MSP a ďalšími subjektmi. Počas riadenej diskusie budú využité poznatky regiónov Nitra, Banská Bystrica a Trnava.  

Cieľom diskusie je otvoriť odpovede na nižšie uvedené otázky:

  • Aké sú disponibilné zdroje na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít z prostriedkov EÚ fondov a štátneho rozpočtu?
  • Ako vnímate aktuálny stav inovačného ekosystému na Slovensku s ohľadom na jednotlivých inovačných aktérov, projekty, administratíve a odborné kapacity v regiónoch?
  • Do akej miery je potrebné zintenzívniť vzájomné zdieľanie informácií v rámci inovačného ekosystému?   
  • Zaujímajú sa organizácie ústrednej štátnej správy v rámci poskytovanej pomoci o skúsenosti z implementácie projektov v regiónoch?
  • Existujú duplicity a prekryvy v programoch a projektoch a ako im možno zo strany štátnej a verejnej správy zabrániť a efektívne nastaviť nástroje pomoci?

Rečníci

Edmund Škorvaga
25. októbra 2023, 9:00 - 9:45, PÓDIUM 1
Lucián Gontko
25. októbra 2023, 9:00 - 9:45, PÓDIUM 1
Artur Bobovnický
25. októbra 2023, 9:00 - 9:45, PÓDIUM 1
Vladimír Borza
25. októbra 2023, 9:00 - 9:45, PÓDIUM 1