Janka Pálková

Vyštudovala psychológiu, francúzsky jazyk a európske kultúrne štúdiá na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Université Rennes II vo Francúzsku. Profesionálnu kariéru začala v akademickom priestore, kde sa v rámci prednáškovej, publikačnej a medzinárodnej projektovej činnosti venovala témam ako cudzie jazyky, kultúrne prejavy a európske identity. Paralelne pôsobila v Európskej komisii, GR Výskum a inovácie ako hodnotiaca expertka pre projektové zámery FP7. Vytvorila a spoluautorsky založila úspešný projekt Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Neskôr pôsobila ako vedúca odboru výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej agentúre životného prostredia, odkiaľ prešla do súkromného sektora na manažérsku pozíciu so zodpovednosťou za rozvoj medzinárodného podnikania. Od roku 2019 pracovala pre Banskobystrický samosprávny kraj ako hlavná projektová manažérka iniciatívy Catching-Up Regions. Od roku 2022 pôsobí ako riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. a ako líderka pre výskum, vývoj a inovácie.

LinkedIn profil

Prezentačný blok