Ako k téme stransparentňovania výskumných kapacít pristupuje Banskobystrický samosprávny kraj?

18. októbra 2022, 11:15 - 12:30

Nedávno v rámci plnenia iniciatívy Catching-Up Regions v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne jeho komponentu 3 – Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja v kraji (R&D) prebehlo doposiaľ najväčšie a najdetailnejšie mapovanie vedeckovýskumných kompetencií na úrovni regiónu, v tomto prípade kraja, s cieľom:

  • posilnenie inovačného prostredia regiónu prostredníctvom podpory spolupráce regionálnych firiem, univerzít, existujúcich inovačných centier a v neposlednom rade žiakov a študentov.

Panelová diskusia so zainteresovanými stranami iniciatívy sa pokúsi poslucháčom priblížiť, ako prebiehala jeho realizácia na úrovni kraja, čo si zainteresované strany z toho odniesli, ako boli do tohto procesu zapájané a aký súvis je možné vidieť medzi touto iniciatívou a nosnou témou tohtoročného podujatia COINTT.

Technická univerzita vo Zvolene v rámci panelu odprezentuje výsledky svojho prieskumu o požiadavkách na prístup univerzity k podnikateľskému sektoru v rámci kraja. Prediskutujeme možnosti, ako je univerzita zapojená a ako môže ovplyvniť regionálnu politiku a implementáciu známych výstupov v rámci krajskej iniciatívy. Diskusia so zástupcami jednotlivých účastníkov daného procesu má priniesť odpovede na to, ako oni vnímajú svoju úlohu pri zvyšovaní inovačného potenciálu kraja, aké konkrétne kompetencie v rámci iniciatívy Catching-Up Regions môžu pripadnúť univerzitným centrám transferu technológií (CTT) v banskobystrickom kraji a ako môže krajská iniciatíva prispieť k vytvoreniu transparentného a prozákaznicky orientovaného nastavenia vo vzťahu univerzít a firemného sektora.

Rečníci

Miroslav Kubiš
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Milan Lichý
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Janka Pálková
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Erika Sujová
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Kristína Kavická
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Klára Báliková
18. októbra 2022, 11:15 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER