Erika Sujová

Doc. Ing. Erika Sujová, PhD. pôsobí na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene ako vysokoškolská učiteľka od roku 2004. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej práci sa venuje problematike manažmentu výrobných procesov, manažérstvu kvality, manažérskej ekonomike a bezpečnosti technických systémov.  Nosnou témou jej súčasného výskumu je implementácia konceptu Industry 4.0 do výrobných systémov, čo bola téma jej habilitačnej práce. Je spoluautorkou 3 vedeckých monografií, 2 vysokoškolských učebníc a mnohých vedeckých  článkov v databázach CCC, WOS a SCOPUS.

Od roku 2019 zastáva funkciu prodekanky pre rozvoj a vonkajšie vzťahy. V tejto roli sa snaží o rozšírenie a skvalitnenie spolupráce fakulty s výrobnými podnikmi a podnikateľskou sférou. Ďalšou oblasťou jej pôsobnosti sú zahraničné mobility zamestnancov a študentov fakulty, ako aj podpora prichádzajúcich zahraničných hostí. Aktívne pracuje ako fakultná koordinátorka mobilít Erasmus+ a CEEPUS.

Prezentačný blok