Miroslav Kubiš

Miroslav Kubiš je vedúcim Odboru transferu technológií v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave (CVTI SR) a jedným z kľúčových pracovníkov Centra transferu technológií pri CVTI SR. Stojí na čele Komisie pre koncepčné aktivity a spoluprácu Národného centra technológií SR, ktoré zakladal. Spoluvytváral súčasti Národného systému podpory transferu technológií SR, hlavného predmetu implementácie národných projektov NITT SK a NITT SK II, ktorých realizáciu riadil ako projektový manažér v rokoch 2010 – 2020. Spolupodieľa sa na príprave Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Inicioval asociačnú aktivitu, ktorá viedla k vzniku združenia Licensing Executives Society (LES) Česká republika a Slovensko, z. s.

Prezentačný blok