Milan Lichý

Milan Lichý absolvoval Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (dnes Technická univerzita). Od roku 1984 pracuje ako lesný inžinier na Lesoprojekte, Ústave pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene (dnes súčasť Národného lesníckeho centra). Zaoberá sa udržateľným obhospodarovaním lesov, certifikáciou lesov, posudzovaním vplyvov činností na životné prostredie, pozemkovými úpravami. Má odborné spôsobilosti odborného lesného hospodára, na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy, na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Je dlhoročným nezávislým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, členom rôznych iniciatív, ktoré sa zaoberajú problémami životného prostredia. Od roku 2019 je uvoľnený pre výkon funkcie 2. zástupcu primátora mesta Banská Bystrica. Od apríla 2022 pôsobí ako poslanec Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prezentačný blok