Jakub Berčík

Doc. Ing. Jakub Berčík, PhD. pracuje ako docent na Ústave marketingu, obchodu a sociálnych štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU). Je riaditeľom Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM SPU v Nitre a gestorom Laboratória neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania v rámci výskumného centra Agrobiotech SPU. Zároveň je CEO inovatívneho  univerzitného spin-outu SAMO Europe, ktorý vyvíja vlastné technológie a zariadenia pre preskúmanie komplexného spotrebiteľského správania. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru poskytoval služby marketingového konzultanta. Pôsobí v Asociácii poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, zastával funkciu národného prezidenta v Obchodnej komore mladých podnikateľov, je členom Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) a Slovenskej neuromarketingovej spoločnosti. Je spoluautorom publikácie Neuromarketing in foodretailing, ktorá bola vydaná v zahraničnom vydavateľstve Wageningen Academic Publishers a ocenená prestížnym ocenením Zlatý kosák 2017 a spolupôvodcom patentu ako aj štyroch úžitkových vzorov pre výskum v oblasti retailu a služieb.

Prezentačný blok

2022