Michala Lipková

Doc. Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. pôsobí ako vedúca Ústavu dizajnu na FAD STU v Bratislave, kde zároveň vedie ateliér produktového dizajnu TR1MTAB so zameraním na interdisciplinárne spolupráce a skoré fázy vývoja výrobkov. V roku 2022 na FAD STU spoluzaložila na základe dlhodobej spolupráce s automobilovým priemyslom vedeckovýskumné pracoviska MX Lab zamerané na výskum digitálnych nástrojov dizajnérskej tvorby a dizajn zážitku v oblasti osobnej mobility.

Bola dizajnérkou hardvérového startupu Benjamin button, uvedeného na Kickstarter-i v roku 2017. Od roku 2013 vedie občianskej združenie Flowers for Slovakia zamerané na prezentáciu slovenského dizajnu v zahraničí. Projekt získal viacero medzinárodných ocenení vrátane slovenskej Národnej ceny za dizajn v roku 2015 a v roku 2016 bol súčasťou vizuálnej prezentácie Slovenského predsedníctva v rade EÚ (SK PRES).

www.lipkova.com
https://www.linkedin.com/in/lipkova/

Prezentačný blok

2022