Dana Peškovičová

Dana Peškovičová, Mgr., PhD – vedie odbor riadenia vedy a výskumu v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre (NPPC).  Do kompetencií odboru patrí  projektový manažment NPPC,  manažment duševného vlastníctva organizácie, vonkajšie vzťahy vrátane medzinárodnej spolupráce a aktivity zamerané na transfer poznatkov pre odborníkov a verejnosť.

Má 30-ročné skúsenosti v oblasti  výskumu, najmä v oblasti využitia matematicko štatistických metód v genetike a šľachtení hospodárskych zvierat, pri modelovaní produkčných systémov chovu a hodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárskych zvierat, v súčasnosti sa venuje výskumnému manažmentu agropotravinárskeho výskumu v NPPC.

Aktívne sa zapája do práce národných aj medzinárodných platforiem a expertných skupín (RIS3 SK 2021- 2027, SK Stály výboru pre poľnohospodársky výskum  pri EK– SCAR), inicatíva BIOEAST – Stredoeurópska a východoeurópska iniciatíva pre vedomostné poľnohospodárstvo a lesníctvo v bioekonomike (www.bioeast.eu ), European Association for Animal Science – EAAP.

Spoluorganizuje rôzne popularizačné podujatia NPPC, vedecké výstavy a veľtrhy, medzinárodný filmový festival Agrofilm zameraný na popularizáciu inovácií, udržateľného hospodárenia (www.agrofilm.sk).

Prezentačný blok