Barbora Szépeová

JUDr. Barbora Szépeová pôsobí na Odbore regionálnych kancelárií (ORK) v agentúre SARIO od roku 2019. Primárnou úlohou jej odboru je komunikácia so samosprávami, miestnymi inštitúciami a majiteľmi nehnuteľností.
V apríli 2019 v rámci odboru ORK spustili pilotný ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorého cieľom je vytváranie ekosystému pre transfer technológií a výskumu z akadémie do praxe, stimulácia inovácií v slovenských firmách a zlepšovanie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky trhu. Počas rokov 2020 a 2021 sa vďaka ORK projekt naďalej úspešne rozvíjal a zrealizovali sa, aj napriek pandémii, ďalšie 2 ročníky. V oboch ročníkoch bolo zapojených šesť fakúlt z rôznych oblastí naprieč Slovenskom, ktoré nadviazali množstvo spoluprác so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami. Ostatný, 4. ročník projektu, priniesol významné nárasty oproti predošlým ročníkom v podobe zapojenia sa vyše 80 firiem z rôznych odvetví a 9 akademických a vedeckých inštitúcií naprieč Slovenskom s vytvorením desiatok návrhov na spoluprácu. Z dôvodu tlaku digitalizácie projekt transferovali aj do online priestoru v podobe online platformy „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, ktorá združuje cieľové skupiny „študenti-univerzity-výskumníci-firmy“ pod jednou strechou. Online platforma je veľmi interaktívna, moderná a umožňuje priamu komunikáciu medzi zaregistrovanými členmi. Platforma ponúka možnosti vytvorenia záverečných prác, stáží pre študentov, case studies (aby sa firmy angažovali do procesov vzdelávania a výučby na vysokých školách a ponúkli praktické zručnosti), výskumno-vývojových projektov s cieľom podpory inovácií a interných programov firiem. Na druhej strane univerzity majú možnosť ponúknuť svoje služby pre súkromný sektor.
Od júna 2021 sa Barbora Szépeová stala koordinátorkou projektu, ktorý má významné postavenie v rámci prepájania akademického sektora so súkromným. Barbora je presvedčená o kľúčovej úlohe, ktorú agentúra SARIO zohráva pri facilitácii vyššie spomínaného projektu.

Prezentačný blok