Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy (Podpora akademického transferu technológií do praxe)

18. októbra 2022, 13:30 - 14:00

Z globálnych trendov je evidentné, že budúcnosť patrí priemyslu 4.0 a schopnostiam inovovať a adaptovať sa na rýchlo sa meniace podmienky. Podľa OECD a Eurostatu (2005) je transfer vedomostí a technológií centrálnou súčasťou inovačného procesu, pričom transfer vedomostí a technológií nie je možný bez prepojenia medzi kľúčovými aktérmi. Ak aj informácie sú verejne dostupné, ich vyhľadávanie môže byť veľmi náročné a drahé. Preto je nesmierne dôležité mať vybudované efektívne kanály komunikácie medzi aktérmi a mechanizmy na facilitáciu transferu vedomostí a technológií. Prepájanie firiem s univerzitami smeruje k zlepšeniu inovačného ekosystému na Slovensku a podporu socioekonomického rozvoja a to napĺňaním 3 hlavných cieľov:

  • zlepšenie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky trhu;
  • navýšenie transferu technológií a výskumu z akadémie do praxe;
  • stimulácia inovácií v slovenských firmách.

Súčasný stav školstva, jeho vzdialenosť od praxe a nedostatočná úroveň vedy a výskumu na Slovensku sú do značnej miery zapríčinené rôznymi systémovými prekážkami. Lokálne prieskumy ako aj medzinárodné hodnotenia jasne dokazujú nevyhnutnosť užšej spolupráce akademického sektora, súkromného sektora a štátu na Slovensku. Z výsledkov aktivít SARIO je zrejmé, že služby štátu v tejto oblasti sú prospešné a žiadané a že relatívne lacné a jednoduché riešenia môžu vytvoriť obrovský priestor pre stimuláciu inovácií a kvalitatívny rast slovenského hospodárstva. Ak bude vytvorený správny ekosystém, Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa stalo modernou a konkurencieschopnou ekonomikou s kvalifikovanou pracovnou silou a excelentnou vedou a výskumom.

Rečníci

Barbora Szépeová
18. októbra 2022, 13:30 - 14:00, COOPERATION