Michal Hrivnák

Ing. Michal Hrivnák, PhD. je odborný asistent na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU). Zároveň je manažérom Kancelárie projektových a transferových činností SPU a podieľa sa na implementácii národného projektu NITT SK II. Témam transferu technológií a akademickému podnikaniu sa venuje už od svojej dizertačnej práce. Bol riešiteľom APVV projektu „Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov“. V súčasnosti sa venuje aj téme sociálnych inovácií v rámci Horizont2020 projektu IN-HABIT.

Pôsobil ako externý konzultant Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, podieľal sa na tvorbe Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, či koordinoval plánovanie rozvoja inovačnej ekonomiky v NSK pri tvorbe PHSR a IUS NSK. Témam inovačnej ekonomiky a vzťahom univerzity – súkromný sektor sa venuje aj vo svojej publikačnej činnosti. Doteraz na súvisiace témy publikoval takmer 20 vedeckých článkov. Jeho článok o evolučných modeloch vývoja centier transferu technológií bol vydaný v prestížnom časopise vo vydavateľstve Taylor & Francis.

Prezentačný blok