Easy Access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru

19. októbra 2022, 9:00 - 10:30

Programový vstup obsahuje dve prezentácie:

Easy access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru

Keynote prezentácia konferencie predstaví samotný Eeasy Access prístup, ako funguje na zahraničných univerzitách, kde a ako sa využíva a aké sú s ním skúsenosti.

Easy Access nie je Open Access: Ako zjednodušiť transfer technológií?

Ako by mohol Easy Access fungovať na Slovensku? Akú rolu by v tom malo zohrať CTT CVTI SR? Ktoré konkrétne kroky procesu transferu technológií by mohol zjednodušiť?

Easy Access as a Tool to Increase the Transparency of Academic Institutions in Relation to the Private Sector

The program entry contains two presentations:

Easy Access as a Tool to Increase the Increase the Transparency of Academic Institutions in Relation to the Private Sector

The keynote of the conference will present the Easy Access approach, itself and how it works at foreign universities, where and how it is used and what the experiences with it are.

Easy Access is not Open Access: How to Simplify Technology Transfer?

How could Easy Access approach work in Slovakia? What role should Technology Transfer Centre at Slovak Centre of Scientific and Technical Information (TTC SCSTI) play in this? Which specific steps in the technology transfer process could Easy Access simplify?

Rečníci

Kevin Cullen
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Michal Hrivnák
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, TECHNOLOGY TRANSFER