Peter Cuninka

Peter Cuninka získal svoje PhD. v roku 2020 v odbore kybernetika na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (MTF STU). Od ukončenia svojho inžinierskeho štúdia sa v rámci fakulty venoval rámcovému programu Horizon 2020 a následne aj schéme EIT. Koordinoval projekt H2020 vo výzve Teaming ako člen zodpovedný za organizačnú a finančnú stránku projektu. V roku 2017, keď STU vstúpilo do EIT Raw Materials, zastrešoval aktivity univerzity z pozície Projektového manažéra. 

Od roku 2018 pôsobil ako Vedúci oddelenia zahraničných projektov a zahraničných vzťahov na MTF STU, kde v tom čase implementoval viacero projektov aj zo schémy EIT (Raw Materials ako aj Manufacturing). V roku 2021 začal čiastočne pracovať pre EIT Manufacturing RIS HUB Slovakia a od roku 2022 pôsobí ako Riaditeľ projektového strediska STU, ktoré zároveň tento HUB koordinuje. Naďalej sa aktívne podieľa na tvorbe projektových návrhov a vyhľadávaní spoluprác pre rozvoj STU.

https://www.linkedin.com/in/peter-cuninka-71b0a7a0/?originalSubdomain=sk

Prezentačný blok