Milan Belko

Ing. Milan Belko, PhD. je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vyštudovaný odbor strojárenská technológia. Po obhájení dizertačnej práce pracoval ako vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho katedry na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Bol zodpovedný riešiteľ viacerých výskumných úloh v rámci štátneho programu. Má skúsenosti z práce ústredných orgánov štátnej správy, pracoval ako vedúci oddelenia, riaditeľ odboru a riaditeľ sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva SR, zodpovedal za koordináciu činností vysokých škôl, podieľal sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti výskumu na vysokých školách a SAV.

Viacročné praktické skúsenosti v oblasti hospodárskej sféry získal na riadiacich pozíciách riaditeľa divízie výroby a generálneho riaditeľa pre oblasť potravinárstva a textilného priemyslu. V súčasnej dobe sa venuje podnikateľskému poradenstvu v oblasti malých a stredných firiem s dôrazom na ich technický rozvoj a inovácie, transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Je jedným z konateľov STU Scientific, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou STU v Bratislave. Zameriava sa na podporu vzniku a rozvoja univerzitných spin-off spoločností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje transfer technológií z prostredia univerzity do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Prezentačný blok

2022