Silvester Krčméry

Mgr. Silvester Krčméry, PhD. profesionálnu kariéru začal v asset manažmente pri investičnej
rekonciliácii. Medzi jeho alma mater patria okrem Univerzity Komenského v Bratislave aj Université
Claude Bernard Lyon 1, Universitat de València, Harvard University, či Universidad de Málaga, kde sa
venoval výskumu makroekonómie, teórie rozhodovania a behaviorálnej ekonómie. Je autorom
viacerých odborných publikácií, momentálne sa vo výskume zameriava na Industry 4.0 a strategické
analýzy v inovatívnom a dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí, predovšetkým v sektore zdravotníctva.
Na Univerzite Komenského v Bratislave zastáva funkciu Koordinátora Stratégie ľudských zdrojov pre
výskumníkov. Je členom viacerých národných a medzinárodných výskumných, kapacitných a
osvetových projektov pre rôzne cieľové skupiny. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér v
konzultačnej firme CIVITTA, ktorej misiou je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám
komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným
inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. Je
zodpovedný za manažment slovenského EIT Health Hubu, ktorý podporuje inovácie
v zdravotníctve, usiluje o pripojenie k najväčšej európskej zdravotníckej inovačnej komunite a ako
coach v Challenger akcelerátore je dedikovaný podpore startupov.

Prezentačný blok