Matúš Gajdoš

Matúš Gajdoš bol v máji 2020 vymenovaný za produktového manažéra spoločnosti GA Drilling a.s.. Predtým zastával rôzne pozície ako manažér obchodného rozvoja a vedúci pre výskum a vývoj. GA Drilling je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnej PLASMABIT technológie pre bezkontaktné vŕtanie, s využitím vlastného patentovaného plazmového dezintegračného systému. Táto technológia prináša nové možnosti vo výrobe geotermálnej energie vďaka efektívnemu vŕtaniu do tvrdej horniny. Matúš dohliada na ochranu práv duševného vlastníctva technológie PLASMABIT. Matúš má skúsenosti s technickou stránkou implementácie projektov, keďže pôsobil ako kľúčový technický pracovník pre verejne financované projekty zo zdrojov EÚ (STOICISM, GeoDH). Koordinoval vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, čo viedlo k úspešnému získaniu investície od EIT Innoenergy pre testovanie PLASMABIT technológie. Následne zastával pozíciu technického vedúceho uvedeného projektu. Matúš získal doktorát z mechaniky kvapalín, témou jeho dizertačnej práce bolo priemyselné využitie vody v superkritickom stave. Vo svojom voľnom čase sa Matúš venuje práci dobrovoľníka pre mimovládny sektor so zameraním na manželskú a rodičovskú výchovu, čo mu umožňuje lepšie porozumieť motivácii a odhodlaniu ľudí pracovať na rozvoji svojich znalostí a kompetencií.

Prezentačný blok