Artur Bobovnický

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu, odbor tepelná energetika, kde obhájil aj svoju dizertačnú prácu. Od roku 2016 pôsobí v SIEA vo funkcii riaditeľa sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce. Je zodpovedný za projektové riadenie v oblasti inovačnej, energetickej a klastrovej politiky a koordináciu národných a medzinárodných projektov. V minulosti zastával významné manažérske pozície, napríklad v rokoch 2002-2003 bol prvým výkonným riaditeľom Slovenskej agentúry pre podporu investícií a obchodu (SARIO). Desaťročie pôsobil ako univerzitný lektor globálneho marketingu a marketingových stratégií v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Od roku 2020 pôsobí ako člen pracovnej skupiny pre klastre pri Európskej komisii (European Expert Group on Clusters) za Slovenskú republiku. V roku 2021, počas predsedníctva SIEA v Taftie, zastáva aj funkciu výkonného tajomníka v tejto organizácii.

Prezentačný blok