Andrea Čorejová

Ing. Andrea Čorejová, PhD. je vedúcou Centra pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline (CTT UNIZA). Absolvovala akreditovaný kurz Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Od roku 2012 je súdnou znalkyňou v znaleckých odboroch Priemyselné vlastníctvo a Ekonómia a manažment, odvetvie Kontrolling. Vo svojej dizertačnej práci sa zamerala na prenos poznatkov a ochranu duševného vlastníctva v podmienkach sektora IKT.


Vo svojej práci v CTT UNIZA sa zameriava na ochranu duševného vlastníctva UNIZA, na optimalizáciu procesov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, zodpovedala za vypracovanie internej smernice pre správu duševného vlastníctva na pôde UNIZA. Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA vyučuje predmet Právne aspekty multimédií.


Je členkou medzinárodnej organizácie LES (Licensing Executives Society Czech republic & Slovakia), ktorá je súčasťou LESI (Licensing Executives Society International). Je zapojená do národného projektu CVTI SR (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II). Zároveň zastupuje UNIZA v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií Národného centra transferu technológií SR. Je kontaktnou osobou za UNIZA pri spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci PATLIB Centra a InnoInfo centra, ktoré boli zriadené na UNIZA v roku 2016.

Prezentačný blok

2021
Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER