Sean Fielding

Sean Fielding je bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii. Viac ako 25 rokov viedol tím na výmenu znalostí a z tímu 1 bez príjmu ho posunul na tím 180 s ročným príjmom 100 miliónov libier.

Viedol rozvoj inovačného centra a vedeckého parku v Exeter a niekoľko rokov bol členom predstavenstva. Jeho tím tiež podporil založenie nového kampusu v ekonomicky zanedbanej časti Spojeného kráľovstva. Na univerzite zastával taktiež funkciu riaditeľa v oblasti riadenia výskumu, marketingu, komunikácie, fundraisingu, náboru študentov a medzinárodných partnerstiev.

Posledný rok, ktorý pôsobil v Exeteri, viedol s vicekancelárom veľký program riadenia zmien s cieľom pretvoriť všetky organizačné štruktúry univerzity, čo zahŕňalo vymenovanie celého seniorského tímu univerzity za menej ako 6 mesiacov.

Bol predsedom SETSquared, najlepšieho svetového univerzitného/podnikateľského inkubátora a predsedom národnej asociácie TTO v Spojenom kráľovstve (PraxisAuril). Zastupoval Spojené kráľovstvo za globálnu Alianciu odborníkov na transfer technológií (ATTP), ktorá spravuje celosvetový profesionálny štandard RTTP pre TTO.

V súčasnosti je Sean členom výboru pre profesionálny rozvoj Európskej asociácie odborníkov v oblasti vedy a techniky (ASTP). Predtým pracoval pre národné organizácie, kde zakladal a viedol spoločné podniky na komercializáciu a marketing národných a medzinárodných služieb v oblasti VŠ. Bol generálnym riaditeľom a riaditeľom niekoľkých spoločností a podporil viac ako 30 spinoutov. Je registrovaným odborníkom na transfer technológií (RTTP) a študoval jazyky na University College London.

Sean Fielding is the former Director of Innovation, Impact and Business at the University of Exeter in the UK. He led the knowledge exchange team for over 25 years and took it from a team of 1 with no income to a team of 180 with annual income of £100M. He led the development of an Innovation Centre and Science Park in Exeter and was a board member for several years. His team also drove the establishment of a new campus in an economically deprived part of the UK.

He also had director-level roles at the University in research management, marketing, communications, fundraising, student recruitment and international partnerships. In his final year at Exeter he led a major change management programme with the Vice-Chancellor/ President to reshape all the organisational structures of the University which included appointing the entire senior team of the University in less than 6 months.

He was chair of SETSquared, the world’s best University/ business incubator and chair of the UK national TTO Association (PraxisAuril). He represented the UK for the global Alliance of Technology Transfer Practitioners (ATTP) which manages the RTTP world-wide professional standard for TTOs. He is currently a member of the Professional Development Committee of the European Association of Science and Technology Professionals (ASTP).

He previously worked for national organisations where he set up and led joint-ventures for commercialising and marketing national and international HE services. He has been Managing Director and Director of several companies and has supported over 30 spinouts.

He is a Registered Technology Transfer Professional (RTTP) and studied languages at University College London.

Prezentačný blok