TECHNOLOGY TRANSFER: Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej

24. októbra 2023, 9:30 - 10:45

Vstup bude pojednávať o spoločenskej zodpovednosti vedecko-výskumných inštitúcií. O záväzkoch a transparentnosti akademických inštitúcií dovnútra aj navonok.

Univerzity sú primárne zodpovedné za vzdelávanie a výskum, no tvorcovia politík ich čoraz viac vnímajú ako hnacie sily ekonomického, sociálneho a environmentálneho prínosu pre ich komunity, ich krajiny a svet. Od univerzít sa tiež vyžaduje, aby rôznymi spôsobmi demonštrovali „vplyv“ svojej práce a univerzity si oveľa viac uvedomujú svoju „kotvovú“ ​​úlohu vo svojej lokalite a potrebu spravovať svoju reputáciu a budovať svoje značky. V dôsledku toho sa vedúci predstavitelia univerzít čoraz viac zaujímali o to, ako by mali organizovať a merať túto „tretiu misiu“. Na základe svojich britských a medzinárodných skúseností Sean Fielding preskúma, ako by univerzity mali reagovať na túto „príležitosť“ a ako môžu interne riadiť a merať túto prácu a demonštrovať svoju efektívnosť svojim externým komunitám. Jednou z kľúčových otázok je, kto by mal byť za túto činnosť zodpovedný. Sean sa zamyslí nad tým, ako ich konkrétne skúsenosti a odborné znalosti univerzitných TTO môžu premeniť na vedúcich hráčov v tejto dôležitej novej práci, ktorá by mohla pretvoriť koncept TTO v 21. storočí.

University Social Responsibility and the Role of Knowledge Transfer

Universities are primarily responsible for education and research but increasingly they are also seen by policy makers as drivers of economic, social and environmental benefit for their communities, their countries, and the World.  Universities are also being asked to demonstrate the ‚impact‘ of their work in various ways and universities are much more aware of their ‘anchor’ role in their locality and the need to manage their reputations and build their brands.  As a result, university leaders have become increasingly preoccupied by how they should organise and measure this ‘third mission’. 

Drawing on his UK and international experience Sean Fielding will explore how universities should respond to this ‚opportunity‘ and how they can manage and measure this work internally and demonstrate their effectiveness to their external communities.  One of the key questions is who should be responsible for this activity.  Sean will reflect on how the particular experience and expertise of University TTOs can turn them into leading players in this important new work, which could reshape the concept of a TTO in the 21st century. 

Rečníci

Gregor Mareš
24. októbra 2023, 9:30 - 10:45, PÓDIUM 1
Sean Fielding
24. októbra 2023, 9:30 - 10:45, PÓDIUM 1