Peter Mésároš

Profesor Mésároš je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave (2003) Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. Študoval študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku.  Vedeckú hodnosť PhD získal vo vednom odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky (2006) pre špecializáciu: Ekonomika obchodu a priemyslu. Habilitoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave (2009) v odbore Ekonomika a manažment podniku. V roku 2021 inauguroval na Stavebnej fakulte TUKE v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „stavebníctvo“. Možno konštatovať, že Profesor Peter Mésároš, PhD. je v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „stavebníctvo“ vyhranenou a uznávanou vedecko-pedagogickou osobnosťou s medziodborovým záberom, a to ako v rámci domácej, tak aj zahraničnej vedeckej a odbornej komunity. Podieľal sa na zavedení nových predmetov, ktorých zámer a záber je hodnotený pozitívne z hľadiska komplexného profilu absolventa Stavebnej fakulty TUKE. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti ako aj celkový ohlas na jeho osobu dokazujú, že ide o uznávanú vedeckú a pedagogickú osobnosť, ktorá spĺňa všetky odborné a morálne požiadavky kladené na profesora.