Lenka Levarská

Lenka Levarská pôsobí od roku 2018 v Centre transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje ochrane a komercializácii duševného vlastníctva v majetku univerzity. Na Univerzite Komenského v Bratislave je zapojená do viacerých projektov a od roku 2020 je pracovníčkou projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II. Je absolventkou akreditovaného vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Doktorandské štúdium absolvovala na Neuroimunologickom ústave SAV v študijnom programe molekulárna biológia. V rámci svojej vedecko-pedagogickej činnosti na UK sa primárne venuje produkcii ťažko exprimovateľných proteínov a vyučuje predmety Ochrana duševného vlastníctva v biotechnológii a Molekulárna imunológia v magisterskom stupni štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK.

Prezentačný blok