TECHNOLOGY TRANSFER: Úspešný prevod práv k predmetom priemyselného vlastníctva v súčasnom prostredí akademických inštitúcií SR

24. októbra 2023, 16:00 - 16:45

V rámci programového vstupu odznejú dve prezentácie/príspevky. Jeden z dielne Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a druhý z dielne Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Oba príspevky sú venované problematike vytvárania duševného vlastníctva (DV) a transferu výsledkov vedeckého výskumu v prostredí akademických inštitúcií. Pozornosť sa zameriava nielen na podmienky vyplývajúce z interných procesov transferu zavedených na verejných vysokých školách, ale aj na externé, najmä legislatívne prostredie. 

Úspešný transfer duševného vlastníctva je výsledkom mnohých faktorov, ktoré vstupujú do tohto komplikovaného procesu, v porovnaní s obdobnými prevodmi duševného vlastníctva v komerčnej sfére.  Je to dané využívaním najmä verejných  zdrojov pri  vytváraní duševného vlastníctva, kde zavedenie takéhoto osobitného režimu je v zásade v poriadku z dôvodu zachovania transparentnosti procesov.

Avšak v podmienkach Slovenskej republiky nie je nakladanie, konkrétne prevod, predmetov priemyselného vlastníctva vytvorených na verejných vysokých školách bežné, čomu zodpovedá aj nelichotivý stav legislatívneho prostredia, v medziach ktorého k prevodu dochádza. Je však otázne, či nedostatok prevodov je dôsledkom nedostatočnej legislatívy alebo naopak, či práve chýbajúca legislatíva bráni tomu, aby sa prevody duševného vlastníctva stali populárnejšími aj v akademickom prostredí. Pritom iniciatívy smerujúce k legislatívnym zmenám v tejto oblasti sa realizujú pomerne dlhú dobu, zatiaľ bez reálnejšieho pozitívneho výsledku.

Napriek uvedenému sa trom univerzitám, a to Masarykovej univerzite v Brne (MUNI), UK a UPJŠ, podarilo prevod duševného vlastníctva doviesť do úspešného konca.

V príspevku UPJŠ budú na príklade úspešného transferu duševného vlastníctva s názvom MikroRNA test úspešnosti IVF (in vitro-fertilizačního) procesu a selekcie vysokokvalitného embrya (DV IVF) diskutované vnútorné riadiace procesy pri transfere technológií zavedené na UPJŠ, UK a MUNI, ako aj fungovanie centier transferu technológií v týchto inštitúciách.

Priblížime zriadenie špecializovaného centra transferu technológií (CTT) na UPJŠ v rámci Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ). Zmienime nastavenie interných kompetencií a procesov fungovania CTT v súčinnosti s obchodným oddelením TIP-UPJŠ a Radou pre transfer a inovácie smerom do vnútra UPJŠ a  ich spoločnú komunikáciu navonok vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu. Za dôležitú súčasť celého procesu transferu technológií považujeme marketingové aktivity smerujúce k propagácii DV, ktoré sa ukázali ako zásadné pre získanie investora, keďže DV významným spôsobom pomohli zviditeľniť. V tomto konkrétnom prípade sa DV IVF stalo finalistom súťaže Transfera Technology Day 2020 v Českej republike, kde pritiahlo pozornosť investora FABA Capital, a. s. Následne v roku 2021 získalo hlavnú Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii „Inovácia“, čím technológia na riešenie neplodnosti potvrdila svoj potenciál.

Na UPJŠ celý proces obchodných rokovaní a prípravy komplexnej zmluvnej dokumentácie zastrešovala CTT spolu s obchodným oddelením TIP UPJŠ v úzkej spolupráci s ostatnými centrami transferu technológii na UK a MUNI. Aj tento prípad jednoznačne ukazuje na opodstatnenosť budovania a odborného rozvíjania CTT vo vedeckovýskumných inštitúciách a potrebu ich vzájomnej spolupráce.

“Tento úspešný príbeh komercializácie poukazuje nielen na význam vedy, ale veríme, že povzbudí aj ostatných vedcov v ich úsilí vytvárať a uvádzať do praxe riešenia potrebné a užitočné pre spoločnosť.  V tom vidíme napĺňanie jedného z kľúčových poslaní univerzít,” hovorí na margo tohoto úspešného prevodu práv k predmetom priemyselného vlastníctva, docentka Bačárová k UPJŠ. 

Z príspevku UK sa dozvieme, že v rámci UK realizáciu tohto prevodu duševného vlastníctva zastrešovalo Centrum transferu technológií UK a že vzhľadom na to, že v rámci slovenských univerzít išlo o prvý oficiálny prevod práv duševného vlastníctva, bolo nevyhnutné zanalyzovať jednotlivé kroky procesu v rámci UK tak, aby prebehol po právnej ako aj ekonomickej stránke v súlade so zákonom. Zároveň bola nevyhnutná koordinovaná spolupráca všetkých do procesu-zainteresovaných strán. „Aj tento úspech poukazuje na dôležitosť lokálnych centier transferu technológií na univerzitách a iných vedecko-výskumných inštitúciách SR,“ zdôrazňuje doktorka Lenka Levarská z UK.

Rečníci

Lenka Levarská
24. októbra 2023, 16:00 - 16:45, PÓDIUM 1
Gregor Mareš
24. októbra 2023, 16:00 - 16:45, PÓDIUM 1
Laura Bachňáková Rózenfeldová
24. októbra 2023, 16:00 - 16:45, PÓDIUM 1