Laura Bachňáková Rózenfeldová

JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD. pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha. Súčasne pôsobí ako právnik Centra transferu technológií v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ v Košiciach, ktorého prioritným cieľom je ochrana a komercializácia duševného vlastníctva a koordinácia a podpora start-up spoločností na UPJŠ. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje najmä právu informačných a komunikačných technológií (najmä tematike regulácie platforiem, ochrany osobných údajov, nezákonného obsahu a kybernetickej bezpečnosti), ako aj právu duševného vlastníctva. Je absolventkou Inštitútu duševného vlastníctva na ÚPV SR (2022). 

Prezentačný blok