Jaroslav Šálka

Prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka študoval lesníctvo so zameraním na spoločenské vedy na Technickej univerzite vo Zvolene a Univerzite Georga –Augusta vo Göttingene. V pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na lesnícku a environmentálnu politiku a inovácie v lesnícko-drevárskom komplexe. V rámci medzinárodných projektov riešil problematiku inovačného potenciálu,  inovačného správania lesných podnikov a inovačných systémov podpory inovácií v lesníctve. V súčasnosti rieši projekty pre prax súvisiace s optimalizáciou využívania lesa vyplývajúcich zo záujmov rôznych skupín v spoločnosti a zaoberá sa výskumom  prenosu poznatkov do praxe v lesníckej politike na základe analýzy interface medzi politikmi a univerzitami.

Ako prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť riadi novozriadený referát transferu technológií na Technickej univerzite vo Zvolene, ktorý poskytuje komplexné služby pri transfere technológií na Technickej univerzite vo Zvolene, od uplatňovania práv priemyselného vlastníctva, cez zmluvný výskum až po sieťovanie s firmami a inkubáciu nových podnikov.

Prezentačný blok