Ján Kutan

Ján Kutan je predsedom Správnej rady SLOVCA už siedmy rok a aktívne sa podieľa na rozvoji povedomia venture capitalu na Slovensku, a to tak priamo ako aj prostredníctvom a v spolupráci s obdobnými združeniami pôsobiacimi doma a v zahraničí. Je strojcom výrazného rozvoja členskej základne združenia a jeho snahou je združiť a naďalej združovať pod jednu strechu všetky subjekty zaoberajúce sa uvedenou problematikou tak v užšom ako aj širšom meradle podnikateľského ekosystému.

Ako advokát s viac ako 15 ročnými skúsenosťami a člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory prepája túto agendu najmä s právom a advokáciou, a to v akademickej, no najmä v praktickej rovine.

SLOVCA ako člen strešného európskeho združenia Invest Europe prepája skúsenosti s ostatnými združeniami pôsobiacimi v rámci Európskeho priestoru a taktiež na Slovensko prináša bohaté skúsenosti získané v zahraničí. Robí tak najmä prostredníctvom svojej pracovnej skupiny Legal & Tax Committee (LTC), ktorú Ján založil pri SLOVCA ako jej poradný orgán pred 4 rokmi. Táto pracovná skupina spája odborníkov z industry a prispieva k legislatívnemu a ekonomickému rozvoju vo viacerých oblastiach.

Prezentačný blok

2023
COOPERATION: Venture kapitál a spin-off
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2