COOPERATION: Venture kapitál a spin-off

24. októbra 2023, 11:00 - 12:00

Blok prezentácii po organizačnej stránke zastrešuje Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitálu SLOVCA. Hlavným zámerom zakladajúcich členov SLOVCA na Slovensku bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti private equity a rozvojového (venture) kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku.

V úvode programového vstupu predseda správnej rady SLOVCA – Ján Kutan porozpráva o možnostiach alternatívneho financovania pomocou poskytovania rozvojového kapitálu na Slovensku a aktivitách, ktoré SLOVCA realizuje pre zvýšenie povedomia o tejto problematike.

Ako druhý vo svojej prezentácii prinesie pohľad na Legislatívne prostredie pre spin-off na slovenských akademických inštitúciách Tomáš Klinka. Prezentovať bude prehľad možností a obmedzení pre zakladanie a fungovanie spin-off na pôde SAV a jej v.v.i. ako aj na slovenských vysokých školách. Zameria sa pritom najmä na vzťahy súvisiace so zakladajúcou inštitúciou a využívaním jej majetku, so vstupnými právami duševného vlastníctva (tzv. background IP), s výstupnými právami duševného vlastníctva (tzv. foreground IP) a tiež na vzťahy ku komerčným partnerom, resp. investorom.

Nasledovať bude prezentácia generálneho riaditeľa i&i Biotech Fund, biotechnologického investičného fondu zameraného na technológie a startupy, Jaromíra Zahrádku, ktorý porozpráva o konkrétnych prípadoch z praxe. Prezentácia bude zameraná na investičné rozhodnutia založené na hodnote projektov z vedeckých inštitúcií, identifikovaní kľúčových faktorov ovplyvňujúcich potenciál projektu a prístup i&i Prague/BIO k transformácii koreňov projektu na investičné príležitosti. Venovať sa bude formovaniu tímov, totožnosti investorov, načasovaniu investícií a dôvodom na predaj projektov. Spomenie aj najlepšie procesné postupy, vrátane úloh dcérskych spoločností (s.r.o.) na univerzitách a výskumných ústavoch, ktoré zohrávajú rôzne úlohy, vrátane držby akcií. Právne aspekty sa skúmajú so zameraním na prevod duševného vlastníctva z verejných inštitúcií. Informácie poskytne aj o odmenách pre vynálezcov v porovnaní s ich podielmi v spin-off spoločnostiach a o súžití spin-off spoločností a výskumných inštitúcií.

POZNÁMKA: Pán Jaromír Zahrádka sa žiaľ z vážnych osobných dôvodov konferencie nemôže zúčastniť, tak ako to bolo plánované.

Rečníci

Ján Kutan
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2
Veronika Panáková
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2
Mikuláš Vargic
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2
Tomáš Klinka
24. októbra 2023, 11:00 - 12:00, PÓDIUM 2