Ján Havier

Ing. Ján Havier, PhD. absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde naďalej aktívne pôsobil na Fakulte podnikového manažmentu katedry Podnikovohospodárskej. Realizoval výskum v oblasti duševného vlastníctva a ohodnocovania nehmotného majetku, v rámci ktorého sa zameriaval na výšku licenčných poplatkov vo väzbe na ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva.

Pôsobil aj ako výskumník na Masarykovej univerzite v Brne, so zameraním na duševné vlastníctvo, ochranu, transfer a jeho ohodnocovanie, realizoval výskum výšky licenčných poplatkov v SR a v ČR, zaoberal sa komercializácou výsledkov výskumu a vývoja, spolupráca s centrami transferu technológií či zahraničným inovačným centrom, inkubátorom. Pôsobil aj na Univerzite Komenského na Právnickej fakulte v Bratislave, kde viedol výučbu, prednášal a viedol cvičenia, aktívne sa zaoberal akademickými aj výskumnými aktivitami, publikoval v oblasti duševného vlastníctva. Je spoluriešiteľ výskumného projektu VEGA č. 1/0264/15 „Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov“. Spolupracuje s univerzitami pri transfere technológií. Spolupracuje so znaleckými organizáciami, znaleckým ústavom na vypracúvaní znaleckých posudkov, spolupracoval na veľkých ohodnoteniach duševného vlastníctva v podnikovej sfére, znalecké posudky, špecializuje sa na ohodnocovanie duševného vlastníctva a nehmotného majetku, stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku, ohodnocovanie podniku a jeho častí. Skúsenosti s finančným ohodnocovaním a valuáciou značiek, ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, doménových mien, valuácie podnikov a častí podnikov či stanovenia a výpočtu ušlého zisku a spôsobenej škody. Venuje sa aj vedeckovýskumnej činnosti, publikuje mnohé vedecké články nielen v oblasti duševného vlastníctva. Publikoval zahraničnú monografiu na tému Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a je autor viacerých štúdií v oblasti IP.

Pracuje ako projektový manažér, hlavný regionálny odborný koordinátor projektu Národné podnikateľské centrum, implementuje viaceré veľké projekty so zameraním na podnikateľské prostredie, výskum, vývoj, inovácie, transfer technológií.

Pravidelne publikuje a recenzuje odborné články na tému duševného vlastníctva a jeho ohodnocovania v časopise Duševné vlastníctvo, ktoré vydáva Úrad priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike. Úspešne absolvoval vzdelávací program Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Ďalej úspešne absolvoval vzdelávanie z oblasti znalectva a ekonomiky na znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave, úspešne absolvoval špecializované štúdium znalcov v odbore Ekonómia a manažment (Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku), ďalej úspešne absolvoval osobitné vzdelávanie, absolvovanie Odborného minima pre súdnych znalcov, kurz schválený Ministerstvom spravodlivosti SR. Je držiteľom osvedčenia o absolvovaní odbornej skúšky súdnych znalcov v gescii Ministerstva spravodlivosti SR a to v dvoch odboroch Ekonómia a manažment a Priemyselné vlastníctvo a v troch odvetviach – Kontroling, Financie a Priemyselné vlastníctvo. Ako akreditovaný lektor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, Inštitút duševného vlastníctva, vzdelávací program Duševné vlastníctvo, v oblasti Stratégie rozvoja duševného vlastníctva v podnikaní so zameraním na témy ohodnocovanie duševného vlastníctva, nehmotného majetku, transferu duševného vlastníctva či jeho komercializácie. Prednáša aj na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ÚSI ŽU) a v komore znalcov – Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) vo vzdelávacom programe určenom pre znalcov a odborníkov z ekonomických odborov pod názvom Špecifiká posudzovania v ekonomických znaleckých odboroch. Prednáša aj v rámci EIT Food Hub v oblasti duševného vlastníctva start-upov, ich valuácie a transferu IP. Účastník panelovej diskusie konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku s témou CHRÁŃ SVOJ NÁPAD! a udelení Ceny Jána Bahýľa.

Spolupráca s výskumnými spoločnosťami, výskumnými centrami, univerzitami, spolupráca pri vypracúvaní znaleckých posudkov. Úspešné zapojenie sa v projekte SME Instrument I, EIC Accelerator. Spolupracoval pri veľkých výskumných projektoch, tvorbe veľkých výskumných konzorcií, prepájanie a spolupráca univerzít a MSP, manažment výskumu, tvorbe výskumno-vývojových zámerov, stanovenie stavu techniky vo väzbe na výskum, výskumno-vývojové stratégie, RIS3 SK. Pôsobil v R&D spoločnosti ako CEO, spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj, viaceré registrované predmety duševného vlastníctva. Člen viacerých komisií so zameraním na výskum a vývoj. Je konzultantom so zameraním na výsledky výskumu a vývoja, transfer duševného vlastníctva, rešerš práv priemyselného vlastníctva, ochranu duševného vlastníctva a ohodnocovanie duševného vlastníctva pre mnohé nielen malé a stredné podniky aktívne v oblasti výskumu, vývoja, automatizácie, digitalizácie, robotizácie, start-upy, spin-offy, biotechnologické, medicínske, biomedicínske či ďalšie technologické spoločnosti.

Prezentačný blok