Ján Havier

Ing. Ján Havier, PhD. pracuje ako hlavný regionálny odborný koordinátor projektu Národné podnikateľské centrum v Slovak Business Agency, implementoval viaceré veľké projekty so zameraním na podnikateľské prostredie, výskum, vývoj, inovácie a transfer technológií.

Po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EUBA) pôsobil na Fakulte podnikového manažmentu katedry Podnikovohospodárskej, Tu realizoval výskum v oblasti duševného vlastníctva a ohodnocovania nehmotného majetku. V rámci neho sa orientoval na výšku licenčných poplatkov vo väzbe na ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva. Pôsobil aj ako výskumník na Masarykovej univerzite v Brne a ako prednášajúci a výskumník na Univerzite Komenského na Právnickej fakulte v Bratislave. Svoje vedomosti a kompetencie si zvyšoval  na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (ÚPV SR) absolvovaním vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Na Znaleckom ústave EUBA absolvoval špecializované štúdium znalcov v odbore Ekonómia a manažment (Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku) a kurz Odborného minima pre súdnych znalcov schválený Ministerstvom spravodlivosti SR. Je držiteľom osvedčenia o absolvovaní odbornej skúšky súdnych znalcov v gescii Ministerstva spravodlivosti SR v odbore Ekonómia a manažment a v odbore Priemyselné vlastníctvo a v troch odvetviach Kontroling, Financie a Priemyselné vlastníctvo, v uvedených odboroch a odvetviach aktívne pôsobí ako znalec. Ako znalec aktívne pôsobí aj na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ÚSI ŽU). Získané vedomosti a skúsenosti zúročuje v oblasti valuácie nehmotného majetku: ako akreditovaný lektor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prednáša v Inštitúte duševného vlastníctva na ÚPV SR v Banskej Bystrici, vo vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo, v oblasti Stratégie rozvoja duševného vlastníctva v podnikaní. Prednáša aj na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, v Slovenskej komore odhadcov hodnoty majetku a znalcov vo vzdelávacom programe Špecifiká posudzovania v ekonomických znaleckých odboroch. Prednáša aj v rámci EIT Food Hub v oblasti duševného vlastníctva startupov, ich valuácie a transferu duševného vlastníctva.

Spolupracuje s univerzitami, výskumnými spoločnosťami, výskumnými centrami, so znaleckými organizáciami a znaleckým ústavom na vypracúvaní znaleckých posudkov. Spolupracoval na veľkých ohodnoteniach duševného vlastníctva v podnikovej sfére, špecializuje sa na ohodnocovanie duševného vlastníctva a nehmotného majetku, stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku, ohodnocovanie podniku a jeho častí. Má skúsenosti s finančným ohodnocovaním a valuáciou značiek, ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, doménových mien, valuácie podnikov, startup-ov a častí podnikov či stanovenia a výpočtu ušlého zisku a spôsobenej škody.

Pravidelne publikuje, recenzuje odborné články na tému duševného vlastníctva a jeho ohodnocovania v časopise Duševné vlastníctvo, vydávanom ÚPV SR. Publikoval aj zahraničnú monografiu na tému Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky a je autorom viacerých štúdií v oblasti duševného vlastníctva. Okrem duševného vlastníctva sa venuje aj iným vedným oblastiam, hlavne v oblasti valuácie podnikov, podnikovým financiám, inováciám, R&D. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách.

Je spoluriešiteľ výskumného projektu VEGA č. 1/0264/15 „Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov“. Bol zapojený v projekte SME Instrument I, následne EIC Accelerator (program European Innovation Council). Spolupracoval pri veľkých výskumných projektoch, pri tvorbe veľkých výskumných konzorcií, prepájaní a spolupráci univerzít s malými a strednými podnikmi, manažmente výskumu, pri návrhu výskumno-vývojových zámerov, stanovení stavu techniky vo väzbe na výskum, a návrhu výskumno-vývojových stratégií, RIS3 SK.

Prezentačný blok